logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. september 2022

Beslutningsforum for nye metoder behandlet 12 saker, som inkluderte 15 metoder på dagens møte som ble avholdt digitalt. I tillegg ble det behandlet sak om opprettelse av referansegrupper for nye metoder. Protokollen er publisert.

Publisert 23.09.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​Saksliste


 • ​Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 29. august 2022
 • ID2020_092 Transperineal biopsitaking sammenliknet med transrektal biopsitakning ved mistanke om prostatakreft. Lenke til metodeside
 • ID2017_076 Buprenorfin/nalokson (Zubsolv) sublingvaltablett til behandling av opioidavhengighet. Lenke til metodeside
 • ID2019_136 Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom. Lenke til metodeside
 • ID2021_140 Fedratinib (Inrebic) til behandling av primær myelofibrose, post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytose myelofibrose for JAK-hemmer-naive pasienter. Lenke til metodeside
 • ID2021_080 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling. Lenke til metodeside
 • ID2020_067 Tukatinib (Tukysa) i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, hos pasienter som har fått minst to anti-HER2 behandlingsregimer tidligere. Lenke til metodeside
 • ID2021_042 Ozanimod (Zeposia) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. Lenke til metodeside
 • ID2021_032 Trastuzumab i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi hos pasienter med HER2/neu- positiv serøs endometriekreft. Lenke til metodeside
 • ID2019_125 Cefiderokol (Fetcroja) til behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative aerobe bakterier hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter. Lenke til metodeside
 • ID2021_109 Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) i fast kombinasjon til behandling av kronisk hepatitt C-virus-infeksjon hos pasienter mellom 12 og 18 år som veier minst 30 kg. Lenke til metodeside
 • ID2020_059 Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller – rearrangering, med progresjon etter minst en tidligere linje med systemisk behandling - Revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2019_061 / ID2020_003 / ID2019_043 / ID2017_020 Eculizumab (Soliris) til behandling av paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, atypisk hemolytisk uremisk syndrom, relapserende neuromyelitis optica spectrum disorder og behandlingsrefraktær generalisert myasthenia gravis. Lenke til metodeside for ID2019_061 / ID2020_003 / ID2019_043​ / ID2017_020​
 • Opprettelse av referansegrupper for nye metoder
 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder
 • ​Eventuelt

​Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder​​​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839 .


Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til nyemetoder@helse-sorost.no​​​​