logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 26. september 2022

Agenda foreligger.

Passert
26.
september
2022
 1. 26. sep. 2022, 14:00 - 15:30

Tid og sted

Når

 1. 26. sep. 2022, 14:00 - 15:30

Hvor

Digitalt møte

Fullstendig agenda for møtet er publiseret her (link).

Innspillsfrist til møtet gikk ut 13. september. 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler

 • Forslag: ID2022_099 Alfa1-antitrypsin (Respreeza) som vedlikeholdsbehandling for å bremse progresjonen av emfysem hos voksne med dokumentert alvorlig α1-proteinasehemmermangel (f.eks. genotypene PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Pasienten skal være under optimal behandling og vise tegn på progressiv lungesykdom og være vurdert av helsepersonell med erfaring med behandling av α1-proteinasehemmermangel.
 • Forslag: ID2022_100 Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem. Revurdering av ID2018_093.
 • Forslag: ID2022_101 Pretomanid (Dovprela) i medikamentelt i behandlingsregime ved multi-resistent tuberkulose.
 • Metodevarsel: ID2022_111 Ublituksimab til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).
 • Metodevarsel: ID2022_112 Canakinumab (Ilaris) til behandling av voksne med Schnitzler syndrom.
 • Metodevarsel: ID2022_113 Teclistamab til behandling av relapserende og refraktær myelomatose fra fjerde behandlingslinje.

 • Metodevarsel: ID2022_114 Dupilumab (Dupixent) til behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

 • Metodevarsel: ID2022_115 Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab i kombinasjon til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom.

 • Metodevarsel: ID2022_116 Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling til voksne med lokalavansert eller metastatisk gallegangskreft.

 • Metodevarsel: ID2022_117 Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • Metodevarsel: ID2022_118 Selperkatinib (Retsevmo) til førstelinjebehandling av avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Forslag: ID2022_107 Mandometermetodikk til behandling av spiseforstyrrelser.
 • Forslag: ID2022_108 Magnetisk bølgeterapi for behandling av muskel og skjelettplager (PEMF).

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.