logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 29. august 2022

Passert
29.
august
2022
  1. 29. aug. 2022

Tid og sted

Når

  1. 29. aug. 2022

Hvor

Grev Wedels plass, Oslo og digitalt

Fullstendig agenda for møtet er publiseret her (link).

Fristen for innspill til møtet er gått ut.

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

  • Metodevarsel: ID2022_103 Selperkatinib (Retsevmo) som monoterapi til førstelinjebehandling av pasienter fra 12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft
  • Metodevarsel: ID2022_104 Sirolimus (Hyftor) til behandling av angiofibromer assosiert med tuberøs sklerosekompleks.
  • Metodevarsel: ID2022_105 Ibrutinib (Imbruvica) til kombinasjonsbehandling i førstelinje med bendamustin og rituksimab for behandling av mantelcellelymfom (MCL) når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt.
  • Metodevarsel: ID2022_106 Parsaclisib til behandling av voksne  med relapserende eller refraktær marginalsonelymfom (MZL).

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Metodevarsel: ID2022_076 Fotontellende CT - CT-maskin under utvikling med avansert teknologi som tar bedre CT-bilder med lavere stråledose enn dagens CT-maskiner.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.