logo Nye metoder

ID2022_003

Avelumab (Bavencio) - Indikasjon II - Revurdering

Kombinasjonsbehandling med med aksitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
30.11.2021
Sendt inn av
Leverandørene i felleskap
ID-nummer
ID2022_003
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av nyrecellekarsinom (RCC)

​Se sammen med ID2019_065 (link) - beslutning foreligger!

​Forslag

Innspill fra firma

Innspill fra firma (kommentar til innspill)

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022):
Indikasjonen er metodevurdert tidligere og beslutning foreligger, se ID2019_065.

På bakgrunn av informasjon fra Sykehusinnkjøp HF om at kombinasjonen ikke sidestilles med de øvrige behandlingene inkludert i anbudet for den aktuelle indikasjonen, bortfaller grunnlaget for en forenklet metodevurdering løp A.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 054-22.

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
Statens legemiddelverk trenger mer tid til å utarbeide en egnethetsvurdering til Bestillerforum for nye metoder med utgangspunkt i ny informasjon fra Sykehusinnkjøp HF om at en nylig vurdering i LIS-spesialistgruppe tilsier at
kombinasjonen avelumab (Bavencio) og aksitinib (Inlyta) ikke sidestilles med de øvrige behandlingene for denne indikasjonen.

Beslutning:
Saken utsettes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 023-22.