logo Nye metoder

ID2022_025

Maribavir (Livtencity)

Behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger, inkludert ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet hos voksne pasienter som har gjennomgått hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon (SOT).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_025
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av en type DNA-virus.

Innspill fra firma (04.04.2022)

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022):

Firma opplyste i formøte med Statens legemiddelverk i mai 2022 at de har utarbeidet en kostnad-nytte analyse og at de ønsker å inkludere denne i dokumentasjonspakken. Bestillerforum for nye metoder åpner for dette, og ber Statens legemiddelverk om å gjennomføre en metodevurdering på hensiktsmessig nivå basert på innsendt dokumentasjon.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder opprettholder oppdraget ID2022_025.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 099-22.

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
Metodenavnet/indikasjonen kan justeres når søknad om markedsføringstillatelse er innvilget.

Beslutning:
Oppdatert 20.06.2023*
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for maribavir (Livtencity) til behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger, inkludert ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet hos voksne pasienter som har gjennomgått hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon (SOT). Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antivirale midler. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for maribavir til behandling av refraktær infeksjon med cytomegalovirus etter transplantasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 032-22.

​​​Metodevarsel

Innspill fra fagmiljø

Innspill fra firma

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
12.12.2022
Ferdigstilt
19.01.2024

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk (SLV) har levert en metodevurdering til oppdraget (se under). Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2022_025 (PDF) (publisert 04.01.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 17.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.02.2024)

  1. Maribavir (Livtencity) innføres til behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger, inkludert ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet hos voksne pasienter som har gjennomgått hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon (SOT).
  2. Dersom behandlingen skal gis på sykehus bør rimeligere alternativ vurderes, fordi dette legemidlet er mer kostbart enn alternative legemidler som gis på sykehus.
  3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.03.2024, da ny pris kan gjelde fra denne datoen. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 12.02.2024 under sak 016-2024.