logo Nye metoder

ID2021_033

Screening for svangerskapsforgiftning med bruk av algoritme

Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten; St. Olavs hospital
ID-nummer
ID2021_033
Om metoden
Bruk av en algoritme som regner ut individuell risiko for utvikling av svangerskapsforgiftning (preeklampsi) . Algoritmen tar inn funn fra flere undersøkelser. Dagens opplegg baserer seg på risikofaktorer alene.

​Forslag

Innspill fra Norsk Gynekologisk Forening

Innspill fra leverandør

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
En fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for screening for svangerskapsforgiftning med bruk av algoritme.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 084-21


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.04.2021
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
07.02.2022
Ferdigstilt
17.11.2022

Status
Oppdraget (metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 29.11.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering​ (publisert 30.11.2022)

 

Beslutning

Beslutning tatt
13.03.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.03.2023)

    1. Det gjennomføres en implementeringsstudie for første trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme og påfølgende profylakse med acetylsalisylsyre. Implementeringsstudien bør ha særlig fokus på de ressursmessige og organisatoriske forhold.
    2. Oppdrag med å utarbeide forslag til utforming og gjennomføring av studien gis til fagmiljøet ved Senter for fosterdiagnostikk ved St. Olavs hospital HF. Dette fagmiljøet inkluderer Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin og har tett samarbeid med erfaringsbasert master-program i jordmorfag ved NTNU.
    3. Implementeringsstudien skal evalueres og legges til grunn for eventuell beslutning om innføring.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 13.03.2023 under sak 022-2023.