logo Nye metoder

ID2021_012

Setmelanotide (Imcivree)

Behandling av fedme og kontroll av sult assosiert med genetisk bekreftet Bardet-Biedl syndrom (BBS) hos voksne og barn fra 6 år og oppover
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_012

Se også metoden ID2024_015.

Innspill fra firma (pdf.) (publisert 22.12.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder deler oppdraget i to, og tilpasser til godkjent indikasjonsordlyd.

Beslutning

En metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for setmelanotid (Imcivree) til behandling av fedme og kontroll av sult assosiert med genetisk bekreftet Bardet-Biedl syndrom (BBS) hos voksne og barn fra 6 år og oppover. Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF. 

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 014-24.

***​​

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)

Oppdatert 12.11.2021*
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for setmelanotide til behandling av fedme og kontroll av sult assosiert med genetisk bekreftet Bardet-Biedl syndrom (BBS), Alström syndrom (AS), funksjonstap av biallelisk proopiomelanocortin (POMC), inkludert PCSK1, mangel eller biallelisk leptinreseptor (LEPR)-mangel hos voksne og barn fra 6 år og oppover.​

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for setmelanotide til behandling av fedme og apetittregulering assosiert med forstyrrelser i leptin-melanokortin signalveien. 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 021-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon fra legemiddelfirma (22.01.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt.