logo Nye metoder

ID2020_098, ID2017_023

Tocilizumab (RoActemra) - Ny vurdering

Behandling av kjempecellearteritt hos voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.10.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten; Martina Hansens Hospital
ID-nummer
ID2020_098, ID2017_023
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon)til behandling av kjempecellearteritt (GCA).

​ID2020_098 Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt hos voksne - Ny vurdering.

​Forslag
 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.12.2020) 
En forenklet metodevurdering (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tocilizumab (RoActemra) for kjempecellearteritt, inkludert en vurdering av om den fremlagte dokumentasjonen fører til et endret utfall sammenliknet
med tidligere beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 217-20

ID2017_023 Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt.
Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 55-17.
 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
17.06.2021
Ferdigstilt
08.08.2022

ID2020_098 Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt hos voksne - Ny vurdering.

​Innspill til oppdrag (format av revidert forslagsskjema)

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ne) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.08.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Metodevurdering (publisert 28.04.2022)

Prisnotat (datert 05.08.2022)

ID2017_023 Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt.

Oppdrag gitt 20.03.2017. Påbegynt 14.07.2017 og ferdigstilt 07.06.2018.

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 13.07.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering 

 

Beslutning

Beslutning tatt
29.08.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

    1. Tocilizumab (RoActemra) innføres til behandling av kjempecellearteritt hos voksne pasienter som ikke tåler eller ikke har tilstrekkelig effekt av prednisolon og tillegg av metotreksat.
    2. Beslutningen er basert på en volumbasert avtale og det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.10.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 094-2022.

ID2017_023 Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt.

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)
Tocilizumab (RoActemra) innføres ikke til behandling av kjempecellearteritt.
Kjempecellearteritt (GCA) er en kronisk betennelse (vaskulitt) i store blodårer, som oftest blodårene til hjernen og øynene. Prisen er nå for høy, og en innføring av denne metoden/legemiddelet vil sannsynligvis øke de totale utgiftene som brukes på denne pasientgruppen. Dersom det tilbys en lavere pris, kan det gjøres en ny vurdering.


Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 092-2018.