logo Nye metoder

Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger

Nye metoder omfatter også mini-metodevurderinger og beslutninger lokalt i helseforetakene. På noen områder er det ikke behov for nasjonale beslutninger. Nasjonale beslutninger overstyrer lokale.

​​​​​​​​Hva en metodevurdering er og mer om metodevurderinger på nasjonalt nivå kan du lese om her.​​

Metodevurderinger på lokalt nivå

Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy som brukes av fagmiljø i sykehusene når de vurderer å innføre eller utfase metoder. En mini-metodevurdering er en forenklet form for metodevurdering som er spesielt tilpasset beslutninger som skal tas på sykehusnivå, altså lokalt nivå. 

Mini-metodevurdering kan være aktuelt for medisinske, kirurgiske og helsefaglige prosedyrer og for diagnostiske tester og medisinsk utstyr. Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til metodevurdering av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent.

Det pågår et arbeid som har som mål å etablere mer presise kriterier for når metoder som ikke er legemidler skal metodevurderes lokalt eller nasjonalt (les mer om videreutvikling av Nye metoder her (lenke)).

Ferdigstilte mini-metodevurderinger publiseres i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger som Folkehelseinstituttet har ansvaret for. I tillegg skal sykehus (helseforetak) som påbegynner en mini-metodevurdering registrere dette, slik at en har oversikt over alle påbegynte mini-metodevurdering. 

Hvis en mini-metodevurdering viser seg ikke å gi tilstrekkelig grunnlag for å fatte en beslutning, så kan problemstillingen løftes og man kan vurdere om det er behov for å gjøre en nasjonal metodevurdering. 

En mini-metodevurdering består av et skjema i tre deler.  Spørsmålene i skjemaet belyser forhold knyttet til effekt, sikkerhet, kostnader, organisatoriske konsekvenser og etiske sider knyttet til innføring av den nye metoden. Ulike deler fylles ut av klinikere, økonomimedarbeidere, fagfeller og ledelsesrepresentanter.

Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering (lenke) ved Folkehelseinstituttet gir metodestøtte til de ulike regionale/lokale ressursgruppene som er etablert ute i spesialisthelsetjenesten. Ved utarbeidelse av en mini-metodevurdering er det kontaktpersonen i eget regionalt helseforetak  som de ansatte i spesialisthelsetjenesten skal henvende seg til. For mer overordnede spørsmål kan man henvende seg til den nasjonale ressursgruppen. Det oppfordres til at litteratursøk og kostnadsvurderinger utføres i samarbeid med henholdsvis en bibliotekar og en person med økonomisk kompetanse.

Det er de regionale helseforetakenes ansvar å sørge for at helseforetakene har kompetanse til å utføre mini-metodevurderinger.


Les mer om mini-metodevurdering på Folkehelseinstituttets sider her (lenke) og om Databasen for minimetodevurdering her (lenke).

​Beslutninger etter lokale metodevurderinger

Beslutninger om å innføre (eventuelt utfase) en metode etter gjennomført mini-metodevurdering fattes i helseforetakene. Beslutningene fattes i de etablerte beslutningsstrukturene som hvert helseforetak har. Mini-metodevurderingen må sees i sammenheng med det enkelte sykehusets strategi, organisering, økonomi og praksis. Beslutningen gjelder for helseforetaket.

Hvis det er fattet en nasjonal beslutning, vil denne overstyre eventuelle lokale beslutninger om samme metode.

 

Sist oppdatert 15.11.2023