logo Nye metoder

Medisinsk utstyr

Nye metoder inkluderer, for uten legemiddelindikasjoner, også medisinsk utstyr, medisinske og kirurgiske prosedyrer og diagnostiske tester.

​Systemet genererer metodevurderinger innen det medisinske utstyrsfeltet både på nasjonalt og lokalt nivå som grunnlag for beslutninger om innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten.

Definisjon av medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er alt utstyr som fra produsentens side er ment å skulle anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Også visse svangerskapsforebyggende midler, samt hjelpemidler til funksjonshemmede faller inn under definisjonen.

Medisinsk utstyr er nærmere definert i  Forskrift om medisinsk utstyr §1-5 a (lovdata.no). Noe medisinsk utstyr kan ligge i grenseflaten mot andre produktområder. For eksempel:

  • Legemidler
  • Kosmetikk
  • Biocider
  • Maskiner
  • Personlig verneutstyr
  • Produkter til avansert terapi

Statens legemiddelverk er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge, og mer informasjon om medisinsk utstyr finnes på Legemiddelverket's nettsider - link her.

 

 Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder

Flere aktører tilknyttet Nye metoder samarbeidet i 2017 om å formulere veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder i et dokument.

Målet med arbeidet var å lage kriterier som skulle være støtte på flere trinn i prosessen for å gi veiledning om hvilke metoder som er aktuelle for metodevurdering innenfor medisinsk utstyr.

 Veiledningen er lagt ut på nettsiden til Nye metoder og er ment  å understøtte saksbehandlingen forut for og i møtene i Bestillerforum RHF, og senere under en eventuell. metodevurdering og beslutning.

Nye metoder videreutvikles fortløpende. Det arbeides med strategi for bruk av mini-metodevurdering som verktøy for innføring av metoder på lokalt nivå. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å se på revurdering av behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er Nye metoder under evaluering.

Vennligst se link til det veiledende dokumentet på norsk her.

Please find link to the guidance criteria in English here

 

Sist oppdatert 15.11.2023