logo Nye metoder

Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.

Publisert 14.05.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Beslutningene var innen områdene diabetesmåling, fedmekirurgi, legemidler til amyotrofisk lateral sklerose (ALS), plakkpsoriasis, Crohns sykdom, og ikke-småcellet lungekreft.

Diabetes FreeStyle Libre

Flash glukosemåleren – Freestyle Libre kan innføres til behandling og oppfølging av barn (fram til fylte 18 år som er spesialisthelsetjenesten sitt ansvar) med diabetes type 1 og andre typer diabetes. Dette må gjøres i tråd med forhandlingene som er gjennomført med Abbott Norge.

Innføringen forutsetter at spesialisthelsetjenesten ikke tar i bruk skylagringsmuligheten som er tilknyttet målemetoden.

 

For å ivareta informasjonssikkerheten skal det lages informasjonsmateriell for involvert helsepersonell som følger opp barna, og til foreldre og barn som får tilbud om Freestyle Libre, slik at man ivaretar personvern og sikrer at skylagring ikke nyttes.

 

Selve effekten av Freestyle Libre er ikke vesentlig annerledes enn målemetoder med stikk i fingeren, men bruk av sensor og skanner i stedet for stikk i finger vil bidra til en enklere hverdag for barn.

Les mer på metodesiden

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Edaravone innføres ikke til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Det er manglende dokumentasjon av legemiddelet og det finnes ikke noen effekt på overlevelse. De publiserte studiene konkluderer med at edaravone kan ha en liten effekt hos et lite antall pasienter, og ingen effekt hos pasienter med økende alvorlighet av sykdommen.

Edaravone er ikke godkjent for salg i Europa og kostnaden på legemiddelet er i tillegg høy.

 

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en alvorlig sykdom. ALS fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene (motoriske nerver) blir ødelagt. Det ønskes mer dokumentasjon og det jobbes med å finne nye behandlingsmetoder for denne sykdommen.

Les mer på metodesiden

 

Plakkpsoriasis

Brodalumab (Kyntheum) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis. En innføring forutsetter at bruken skal styres av rangering i LIS-anbud.

Les mer på metodesiden

 

Fumaderm skal ikke nyttes til behandling av plakkpsoriasis. Det finnes alternativer med markedsføringstillatelse som inneholder dimetylfumarat (Skilarence).

Pasienter som per i dag har en blåresept på Fumaderm, kan nytte resepten til behandling av plakkpsoriasis så lenge den er gyldig. Deretter bør pasienten få vurdering av annet alternativt legemiddel.

 

Guselkumab (Tremfya) innføres ikke nå til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Legemiddelet kan imidlertid inngå i framtidige LIS-anbud.

Les mer på metodesiden

 

Fedmekirurgi diabetes

Bruk av fedmekirurgi ved diabetes type 2 og kroppsmasseindeks under 35 kan nyttes dersom dette anses å være det beste behandlingsalternativet. Metoden innføres ikke

som et tilbud til alle pasienter med diabetes som ikke har lykkes med å gå ned i vekt.

Vurdering av bruk av denne behandlingen skal foretas av egne helseforetak. Den må ikke inngå som en del i offentlige anskaffelser.

Les mer på metodesiden

 

Chrons sykdom

Ustekinumab (Stelara) skal ikke innføres nå til behandling av Crohns sykdom.

Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder når denne er gjennomført.

Les mer på metodesiden

 

Ikke-småcellet lungekreft

Atezolizumab (Tecentriq) innføres ikke til behandling av lokalavansert eller metastatisk PDL1 negativ ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere behandling med kjemoterapi.

Effekten på legemiddelet er for liten og kostnaden for høy.

Les mer på metodesiden

 

Mediekontakt
Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan fra 1. mai sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no