logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 17. januar 2022

Ti metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:15.

Publisert 10.01.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

​​

 • ​​​​Godkjenning av innkalling og saksliste​
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 13. desember 2021​​
 • ID2021_002 Medpor polyetylen-implantat ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti. Lenke til metodeside

 • ID2019_054 Lenalidomid i kombinasjonsbehandling med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom. Lenke til metodeside

 • ​ID2020_078 Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller dMMR (mismatch repair deficient) kolorektal kreft hos voksne. Lenke til metodeside

 • ID2018_081 Cannabidiol (Epidyolex) som adjuvant behandling av anfall i forbindelse med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS), gitt sammen med klobazam, hos pasienter som er 2 år eller eldre. Lenke til metodeside​

 • ID2021_049 Patiromersorbitekskalsium (Veltassa) til behandling av hyperkalemi hos voksne med hjertesvikt​. Lenke til metodeside

 • ​ID2018_106 Trientindihydroklorid (Cufence) til behandling av Wilsons sykdom. Lenke til metodeside

 • ID2021_103 Budesonid smeltetabletter (Jorveza) til vedlikeholdsbehandling av eosinofil øsofagitt. Lenke til metodeside

 • ​ID2018_029  Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av ulcerøs kolitt - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2017_108  Tofacitinib (Xeljanz) i kombinasjonsbehandling med metotreksat av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2021_088 Risdiplam (Evrysdi) til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn fra 2 måneder og eldre, med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3a SMA. Lenke til metodeside​

 • ​Orienteringssak - Arbeidsgruppe for legemidler ved Covid-19 i spesialisthelsetjenesten 

 • ​Referatsak 

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Eventuelt​​​​​​​

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no​