logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder 26. april 2021

Møtet i Bestillerforum for nye metoder (tidligere Bestillerforum RHF) er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 29.04.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det 7 metoder av typen Legemidler og 1 i metodetypen Prosedyrer og organisatoriske tiltak. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor beslutningen fremkommer:

Legemidler:

 • Forslag: ID2021_034 Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%.

 • Forslag: ID2021_049 Patiromer (Veltassa) til behandling av hyperkalemi ved hjertesvikt.

 • Metodevarsel: ID2021_052 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos pasienter ≥ 2 år.

 • Metodevarsel: ID2021_053 Abrocitinib til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos pasienter ≥ 12 år som er aktuelle for systemisk behandling.

 • Metodevarsel: ID2021_054 Pegcetacoplan til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri.

 • Metodevarsel: ID2021_055 Ripretinib til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor.

 • Metodevarsel: ID2021_056 Sitoiganap til behandling av gliom.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:


 • Forslag: ID2021_033 Screening for svangerskapsforgiftning med bruk av algoritme.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 •  ID2018_032 Mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.

 • ID2020_082 Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi for behandling av voksne og barn, 3 år og eldre, med tilbakevendende eller refraktær klassisk Hodgkin lymfom hvor autolog stamcelletransplantasjon har vært mislykket eller etter minst to tidligere behandlinger når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt.

Avbestilte og avsluttede oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avsluttes eller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser.  I dette møtet ble det besluttet at følgende metoder oversendes de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning:

 • ID2019_012 Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri.

 • ID2019_117 Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom.

Andre saker

 •  ID2019_080 Selinexor (Nexpovio) i kombinasjon med deksametason for behandling av multippelt myelom hos voksne pasienter som har fått minst fire tidligere behandlinger, som har sykdom som er refraktær overfor minst to
  proteasomhemmere, to immunmodulerende midler og ett anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon ved den forrige behandlingen.
 •  ID2019_074 Diagnostiske tester –fullstendig metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og foreløpig protokoll publiseres så snart de er ferdige etter møtet, og det tar som regel to til tre dager.

Saksdokumenter (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) til dette møtet.


Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder (lenke).

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.