logo Nye metoder

Fem legemidler vurdert - fire ja og ett nei

Legemidler til benmargskreft, nyrecellekarsinom, bukspyttkjertelkreft og hepatitt C er vurdert i Beslutningsforum for nye metoder.

Publisert 23.10.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​I sitt møte 23. oktober 2017 vurderte Beslutningsforum for nye metoder flere legemidler. Beslutningene gjengis nedenfor.

Benmargskreft

Daratumumab (Darzalex) kan innføres til tredjelinjebehandling eller senere behandling av tilbakevendende og refraktær* myelomatose (benmargskreft).

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen med tilhørende notat). 

Daratumumab (Darzalex) kan også benyttes til behandling av tilbakevendende eller refraktær myelomatose i kombinasjon med bortezomib og deksametason til voksne pasienter som har fått minst én tidligere behandling.
 
Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Nyrecellekarsinom**

Kabozantinib (Cabometyx) kan innføres til behandling av avansert nyrecellekarsinom etter førstelinjebehandling.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Bukspyttkjertelkreft

Liposomal irinotekan (Onivyde) innføres ikke til behandling av metastatisk pankreaskreft (kreft i bukspyttkjertelen) etter progresjon på gemcitabin (cellegift). Legemiddelet har effekt, men effekten er ikke stor nok til å kunne forsvare den høye prisen.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Hepatitt C

Glekaprevir+pibrentasvir (Maviret) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1, 2 og 3 kan innføres på like vilkår som for de øvrige direktevireknde antivirale legemidlene til pasienter uten cirrhose (skrumplever), eller med kompensert cirrhose.

Det forutsettes lik eller lavere pris enn dagens prisnivå og at glekaprevir+pibrentasvir (Maivret) inngår i LIS-anbudet på like vilkår som for de øvrige direktevirkende antivirale legemidlene til behandling av hepatitt C uten cirrhose, eller med kompensert cirrhose. Behandlende leger skal følge LIS spesialistgruppens anbefalinger for behandling av hepatitt C.

Glekaprevir+pibrentasvir (Maviret) skal ikke tas i bruk til behandling av kronisk hepatitt C før det har vært med i anbud. Anbudsresultatet trer i kraft 1. februar 2018.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Les også om enda en sak fra møtet

Beslutningsforum for nye metoder behandlet også legemiddelet nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) i dette møtet. Les beslutningen i denne artikkelen: - Den vanskeligste saken vi noen gang har behandlet (link)
 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post:  amk@helse-nord.no 

Ordliste

*Refraktær: Når en behandling ikke virker på sykdommen.
**Karsinom: Kreft som oppstår i epitelvev, det vil si de cellene som dekker huden og slimhinnene i luftveier, fordøyelseskanal, urinveier og kjønnsorganer, samt kjertelvev.
 
Kilde for ordforklaringer: Store medisinske leksikon (sml.snl.no