logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. september 2020

Seks metoder fikk beslutning i dette møtet. Protokollen er publisert.

Publisert 15.09.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt på Grev Wedels plass 5, Oslo kl 09:30

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 31. august 2020.
  • Telotristat (Xermelo) til behandling av diaré ved malignt karsinoid syndrom. Lenke til metodesiden
  • Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av ikke-radiografisk aksial spondyloartritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). Lenke til metodesiden
  • Ozanimod (Zeposia) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Lenke til metodesiden
  • Ruksolitinib (Jakavi) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose. Lenke til metodesiden
  • Bevacizumab til avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft. Lenke til metodesiden
  • Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Lenke til metodesiden
  • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post medievakt@helse-sorost.no eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no