logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. mars 2021

Åtte metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/Skype kl. 9:15-10:45. Protokoll er nå publisert.

Publisert 16.03.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 15. februar
 • ID2018_056 Nedbrytbar beskytter SpaceOAR™ til bruk ved strålebehandling for prostatakreft. Lenke til metodeside
 • ID2020_012 Kabotegravir-injeksjon (Vocabria) i kombinasjon med rilpivirin-injeksjon (Rekambys) til behandling av hiv-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime. Lenke til metodeside
 • ID2018_131 Avatrombopaq (Doptelet) til behandling av alvorlig trombocytopeni for pasienter med kronisk leversykdom som skal gjennomgå planlagt kirurgi. Lenke til metodeside
 • ID2019_091 og ID2020_023 Fibryga (humanfibrinogen) til komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet hypofibrinogenemi samt behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi. Lenke til metodeside
 • ID2018_057 Osimertinib (Tagrisso) til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk EGFR T790M mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft – ny vurdering. Lenke til metodeside
 • ID2018_005 Osimertinib (Tagrisso) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft. Lenke til metodeside
 • ID2020_095_Fampridin (Fampyra) for bedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og problemer med å gå (EDSS 4-7). Lenke til metodeside
 • ID2020_094_Tetrahydrocannabidiol/Cannabidiol (Sativex) til behandling for symptomforbedring hos voksne pasienter med moderat til alvorlig spastisitet eller spasmer grunnet multippel sklerose (MS) som ikke har respondert tilstrekkelig på andre antispastiske midler og som viser klinisk signifikant forbedring av disse under en initial prøvebehandling. Lenke til metodeside
 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder.
 • Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2020. Lenke her
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no

eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no