logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. april 2021

Tretten metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/skype kl. 9:15-11:45. Protokollen er publisert.

Publisert 20.04.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. mars
  • ID2016_076 og ID2019_089 Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose. Vurdering på tvers av risikogrupper. Lenke til ID2016_076 og ID2019_089

  • ID2020_020 Intravenøs immunoglobulin ved PANS og PANDAS hos barn. Lenke til metodeside

  • ID2020_021 Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder - revurdering. Lenke til metodeside

  • ID2019_095 Gilteritinib (Xospata) til behandling av voksne med residiverende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) med FLT3-mutasjon. Lenke til metodeside

  • Notat - faktureringsvilkår

  • ID2019_143 Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulært lymfom – revurdering. Lenke til metodeside

  • ID2018_096 Klormetin (Ledaga) for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter. Lenke til metodeside

  • ID2019_114 Brentuksimabvedotin (Adcetris) i kombinasjon med cyklofosfamid, doksorubicin og prednisolon til førstelinjebehandling av voksne pasienter med systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL). Lenke til metodeside

  • ID2019_105 Darolutamid (Nubeca) til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom. Lenke til metodeside

  • ID2020_026 Nivolumab (Opdivo) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt avansert, tilbakevendt eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom etter tidligere behandling med fluoropyrimidin- og platinabasert kjemoterapi. Lenke til metodeside

  • ID2020_047 Meksiletin (Namuscla) til behandling hos voksne pasienter med nondystrofiske myotone forstyrrelser. Lenke til metodeside

  • ID2019_116 Esketamin (Spravato) ved behandlingsresistent depresjon. Lenke til metodeside

  • ID2019_078 Daratumumab (Darzalex), bortezomib, talidomid og deksametason til voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon. Lenke til metodeside

  • ID2016_057 Voretigen neparvovec (Luxturna) til behandling av Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65 genet – Ny vurdering. Lenke til metodeside

  • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder.

  • Referatsaker

  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no

eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no