logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. oktober 2020

Seks metoder fikk beslutning i dette møtet. Protokollen er publisert.

Publisert 19.10.2020
Sist oppdatert 15.11.2023


Møtet ble holdt kl. 09:30 på Grev Wedels plass 5, Oslo.

Saksliste


  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 21. september.
  • ID2019_088 Brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Lenke til metodesiden
  • ID2020_005 Filgotinib (Jyseleca) som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat (MTX), til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerant overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD-er). Lenke til metodesiden
  • ID2020_051 Natriumzirkoniumsyklosilikat (Lokelma) til behandling av hyperkalemi hos voksne med hjertesvikt. Lenke til metodesiden
  • ID2019_069 Buprenorfin / nalokson (Suboxone sublingvalfilm) til behandling av opioidavhengighet. Lenke til metodesiden
  • ID2018_125 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med karboplatin, og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel, ved førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft. Lenke til metodesiden
  • ID2019_025 Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil i førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1. Lenke til metodesiden
  • Legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no
eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no