logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. august 2020

Syv nye metoder ble vurdert i dette møtet. Protokollen er publisert.

Publisert 25.08.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt på Grev Wedels plass 5, Oslo kl. 9:30-11..

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. juni 2020.
 • Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt. Lenke til metodesiden
 • Apalutamid (Erleada) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC). Lenke til metodesiden
 • Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Lenke til metodesiden
 • Trastuzumabemtansin (Kadcyla) i adjuvant monoterapibehandling av HER2-positiv, tidlig brystkreft hos pasienter med invasiv restsykdom i brystet og/eller lymfeknuter etter neoadjuvant taksanbasert og HER2-rettet behandling. Lenke til metodesiden
 • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med aksitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom (RCC). Lenke til metodesiden
 • Avelumab (Bavencio) i kombinasjon med aksitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC). Lenke til metodesiden
 • Blodprøvebasert test ved preeklampsi. Bruk hos gravide ved mistanke om preeklampsi (svangerskapsforgiftning). Lenke til metodesiden
 • Brukerrepresentant til Bestillerforum RHF
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Referatsaker
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll
Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt
Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post medievakt@helse-sorost.no eller på telefon: 971 47 065