logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 2018

Seks metoder ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.

Publisert 09.03.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

Sak 32-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 33-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 26. februar 2018

Sak 34-2018
FreeStyle Libre systemet for egenmåling av blodsukker - for barn. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 35-2018
Liposomal irinotekan (Onivyde) til behandling av metastatisk pankreaskreft. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 36-2018
Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulært retinoblastom. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 37-2018
Nivolumab (Opdivo) til behandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere har fått platinabasert behandling. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 38-2018
Brodalumab (Kyntheum) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Sak 39-2018
Dimetylfumarat (Skilarence) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis, presisering av beslutning i sak 10-2018. Mer informasjon på metodesiden (link)


Sak 40-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 41-2018
Referatsaker

  1. Notat fra Trine B. Haugen, professor i biomedisin, Høgskolen i Oslo og Akershus (oversendt pr. e-post 23. august 2017) ad. Kommentarer til «FreeStyle Libre-systemet for egenmåling av blodsukker: en hurtigmetodevurdering»
  2. E-post fra generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet av 21. juni 2017 med innspill til metodevurderingen av Freestyle Libre


Sak 42-2018
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For å gjøre avtale om intervju eller ved andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815. Andre henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-nord.no.