logo Nye metoder

Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 2023

Årsoppsummeringen for 2023 fra Nye metoder viser at den totale tidsbruken før nye medisiner kan behandles i Beslutningsforum har gått opp. Flere iverksatte tiltak vil bidra til å snu denne utviklingen i inneværende år.

Publisert 12.02.2024
Sist oppdatert 14.02.2024

Legemiddelselskapene står fremdeles for mer enn halvparten av tiden som går med, men tidsbruken for dette er likevel redusert gjennom 2023. Derimot viser behandlingstiden i Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Statens legemiddelverk, en økning i løpet av 2023. Dette skyldes primært «gamle saker» som har blitt liggende over tid. Leder for Beslutningsforum, Terje Rootwelt, er likevel klar på at han ikke er fornøyd med utviklingen.

  • Å redusere den totale behandlingstiden har gjennom hele 2023 hatt, og vil fremdeles ha, et sterkt fokus i Nye metoder. Noe av oppgangen i 2023 skyldes «gamle saker» som drar snittet opp. Men, en opprydding i disse og ikke minst en rekke iverksatte tiltak, forventer jeg vil gi en større nedgang i total behandlingstid i 2024, sier han.

Rootwelt understreker at han blant annet er meget fornøyd med at Beslutningsforum innførte en ny ordning som gjør at pasienter kan få tilgang til immunterapi raskere slik vi nå ser eksempler på allerede (PD-(L)1-hemmere.)

– Denne ordningen frigjør ressurser flere steder i Nye metoder-systemet, og da spesielt hos DMP. Vi vet at metodevurderingsarbeidet er ressurskrevende. Hvis vi ikke må gjøre metodevurderinger for alle disse nye sakene, så kan vi få mye kortere saksbehandlingstid for disse og samtidig bruke den frigjorte kapasiteten til å vurdere andre legemidler. Det gir også klinikerne og leverandørene større forutsigbarhet, og vil kunne redusere ressursbruken hos dem, sier Rootwelt.

Flere tiltak

Nye metoder har som mål å sikre rask, effektiv og riktig saksbehandling som gir alle pasientgrupper likeverdig tilgang til metoder. Å korte ned saksbehandlingstiden i samarbeid med leverandørene, samtidig som det opprettholdes god kvalitet er ett av seks satsingsområder forankret i Nye metoders strategi. Tiltak som allerede er igangsatt og forventes å få god effekt i 2024 er:

 

Mange aktører

Hver måned vurderer Beslutningsforum hvilke nye legemidler og metoder som skal brukes i sykehusene. Men før saken kommer opp i Beslutningsforum, så har den vært gjennom flere faser og innom mange aktører.

  • Vi er mange aktører som legger ned en solid innsats for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Jeg oppfatter samarbeidet mellom de ulike aktørene som godt, men vi må fortsette å jobbe for at tiden det tar før et nytt legemiddel blir tilgjengelig for norske pasienter er så kort som mulig. Det gjelder for alle aktørene i Nye metoder, sier Rootwelt.

Lenker