logo Nye metoder

Ny metode mot øyekreft

Bedre behandling for barn med øyekreft, glukosemåling og tre legemidler sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder. Les beslutningene.

Publisert 09.03.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Her er beslutningene som ble fattet av Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 2018.

 

Ny metode mot øyekreft
Intraartiell kjemoterapi ved behandling av itranokulært retinoblastom blir et behandlingstilbud i Norge. Behandlingen er allerede etablert i utlandet.

Beslutningsforum for nye metoder ber Nasjonal behandlingstjenesten for retinoblastom ved Oslo universitetssykehus om å ta på seg denne oppgaven, slik at dette blir en del av deres behandlingstilbud.

Retinoblastom er en sjelden, ondartet svulst som utgår fra netthinnen i høyet hos barn. De siste årene har behandlingen gjennomgått store endringer, og 98 % blir i dag friske av sykdommen. Intraartiell kjemoterapi består av injeksjon av cellegift lokalt. Om lag syv barn per år i Norge er aktuell for denne behandlingen.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Glukosemåling ved diabetes
FreeStyle Libre er en teknologisk løsning hvor glukosemålingen skjer ved hjelp av en sensor festet i huden. Sensoren leses av trådløst på en bærbar avleserenhet. Produktet bidrar til at mange pasienter får en enklere hverdag, for eksempel ved at de enklere enn i dag kan følge svingningene i blodsukkernivåene. Det er egnet for pasienter hvor det er tilstrekkelig med regelmessige og hyppige målinger. Det er ikke et produkt for pasienter som trenger kontinuerlig måling med varsling.

Beslutningsforum for nye metoder valgte å utsette saken. Blant annet fordi finansieringsansvaret for FreeStyle Libre er ikke avklart ennå. Finansieringen skal avklares med Helse- og omsorgsdepartementet. Også spørsmål om personvern og informasjonssikkerhet må avklares nærmere.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Bukspyttkjertelkreft: Opprettholder nei
Beslutningsforum for nye metoder har tidligere sagt nei til legemiddelet liposomal irinotekan (Onivyde) til behandling av kreft i bukspyttkjertelen. Legemiddelfirmaet har kommet med et nytt pristilbud, og derfor ble saken fremmet til ny vurdering.

Beslutningen ble opprettholdt om ikke å innføre liposomal irinotekan (Onivyde) til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på kjemoterapi med gemcitabin.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Blærekreft
Legemiddelet nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (blærekreft) hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Omtrent 200-225 pasienter vil hvert år være aktuelle for denne behandlingen.

 Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Plakkpsoriasis
Legemiddelet brodalumab (Kynthenum) skal ikke tas i bruk til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Legemidler til behandling av plakkpsoriasis har vært på anbud, og anbudet trer i kraft 1. mai 2018. Dette aktuelle legemiddelet nådde ikke opp i anbudet. Pasientene har andre legemidler de kan bruke.

 

Mer informasjon på metodesiden (link)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen på telefon 975 92 815 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-nord.no.