logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 17. juni 2024

Sakslisten er publisert.

Passert
17.
juni
2024
  1. 17. jun. 2024, 10:00 - 10:30

Tid og sted

Når

  1. 17. jun. 2024, 10:00 - 10:30

Fullstendig agenda for møtet er publisert under «Møter i Bestillerforum for nye metoder»

Forslagsfrist til møtet er løpt ut (16.04.2024)

Innspillsfrist til møtet er løpt ut (28.05.2024)

 
Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler

  • ID2024_025 Zolbetuximab (Vyloy) i kombinasjon med fluoropyrimidin- og platinaholdig kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalt avansert inoperabelt eller metastatisk HER2-negativ gastrisk eller gastroøsofageal overgang (GEJ) adenokarsinom, hvor tumorene er Claudin 18.2 positive. 
  • ID2024_029 Efanesoctocog alfa til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper.
  • ID2024_032 Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo) i kombinasjon med  platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) uten sensibiliserende EGFR-mutasjoner eller ALK-positive mutasjoner.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • ID2024_034 Utstyr for oppsamling av anestesigasser som sevofluran, isofluran og desfluran, brukt i operasjonssaler, for å redusere utslipp i atmosfæren, og for å resirkulere anestesigassene til gjenbruk.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.