logo Nye metoder

Bestillerforum 25. april 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert

Publisert 27.04.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det ti metoder som ble behandlet, alle av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_032 Abirateron (Zytiga) i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativbehandling av pasienter med høyrisiko prostata kreft.
 • Metodevarsel: ID2022_047 Vutrisiran til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR).
 • Metodevarsel: ID2022_048 Sutimlimab (Enjaymo) til behandling av hemolyse ved kuldeagglutininsykdom.
 • Metodevarsel: ID2022_049 Ganaksolon til behandling av epileptiske anfall ved syklinavhengig kinaselignende 5 (CDKL5)-mangel.
 • Metodevarsel: ID2022_050 Risankizumab (Skyrizi) til behandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom.
 • Metodevarsel: ID2022_051 Spesolimab til behandling av voksne med oppbluss av generalisert pustuløs psoriasis.
 • Metodevarsel: ID2022_052 Deukravacitinib til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk behandling.
 • Metodevarsel: ID2022_053 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MZL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling.
 • Metodevarsel: ID2022_054  Relatlimab / nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til førstelinjebehandling av avansert (ikke-resektabel eller metastatisk) melanom hos pasienter fra 12 år (som veier minimum 40 kg).
 • Metodevarsel: ID2022_055 Loncastuximab tesirine til behandling av voksne med relapserende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL). 

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2021_039 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom.
 • ID2021_041 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne pasienter med HER2-negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang (GEJ) eller øsofagus, hvor tumorene har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score (CPS) ≥ 5.

Andre saker

 • ID2021_045 Vosoritide til behandling av akondroplasi. Innspill fra firma. Det har også kommet et innspill fra Norsk interesseforening for kortvokste (NiK) og saken ble utsatt til kommende møte (se sak 083-22).
 • ID2021_058 Stockholm3-test til beregning av risiko for prostatakreft (orientering fra Folkehelseinstituttet, se sak 084-22)
 • ID2021_123 Temperaturregulert laminær luftstrøm til behandling av allergisk sykdom (Oppfølging av saken, se sak 085-22)
 • Prosjekt Verktøystøtte for Nye metoder. Informasjon om status og
  veien videre. Forslag om videreføring av styringsgruppe. (se sak 086-22) .
 • ID2021_113 Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo) til andrelinjes immunterapibehandling av avansert melanom.

Sakspapirer og protokoll

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.