logo Nye metoder

Bestillerforum 30. august 2021

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 02.09.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble b​​​ehandlet i m​øtet

 

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det tolv metoder, alle av typen Legemidler som ble behandlet. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​​​

Legemidler:
 • Forslag ID2021_076 Velmanase alfa (Lamzede) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfamannosidose. Revurdering.
 • Forslag: ID2021_103 Budesonid (Jorveza) til vedlikeholdsbehandling av eosinofil øsofagitt.
 • Metodevarsel: ID2021_089 Fluocinolonacetonid (Iluvien) til behandling av synsreduksjon i forbindelse med kronisk diabetisk makulaødem (DMO) som vurderes utilstrekkelig mottakelig for tilgjengelige terapier
 • Metodevarsel: ID2021_090 Fluocinolonacetonid (Iluvien) til forebygging av tilbakefall av tilbakevendende ikke-infeksiøs uveitt som rammer øyets bakre segment.
 • Metodevarsel: ID2021_091 Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos liposomal) til behandling ved relapserende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) hos barn.
 • Metodevarsel: ID2021_094 Selinexor (Nexpovio) i kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst en tidligere behandling.
 • Metodevarsel: ID2021_096 Enfortumab vedotin til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom, som tidligere har blitt behandlet med platinumbasert kjemoterapi og PD-1-/PD-L1-hemmer.
 • Metodevarsel: ID2021_097 Inebilizumab til behandling av voksne med neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser.
 • Metodevarsel: ID2021_098 Human normal immunglobulin (Hizentra) til behandling av symptomatisk sekundær immunsvikt uansett årsak.
 • Metodevarsel: ID2021_099 Diroksimelfumarat til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS).
 • Metodevarsel: ID2021_100 Eptinezumab til profylakse mot migrene hos voksne pasienter.
 • Metodevarsel: ID2021_101 Baricitinib (Olumiant) til behandling av sykehusinnlagte covid-19 pasienter ≥ 10 år som har behov for oksygenbehandling.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​

 • ID2020_115 Larotrectinib (Vitrakvi) til behandling av barn under 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet og som det ikke finnes noen tilfredsstillende
  behandlingsalternativer for
 • ID2019_029 Larotrectinib (Vitrakvi) til behandling av pasienter over 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet og som det ikke finnes noen tilfredsstillende
  behandlingsalternativer for.
 • ID2019_068 Dupilumab (Dupixent) som tilleggsbehandling til intranasale kortikosterioder for behandling hos voksne med alvorlig CRSwNP der behandling med systemiske kortikosteroider og/eller kirurgi ikke gir tilstrekkelig sykdomskontroll.
 • ID2021_048 Berotralstat til rutinemessig forebygging av tilbakevendene anfall av hereditært angioødem (HAE) hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre.
 • ID2019_108 Asfotase alfa (Strensiq) til langtids enzymerstatningsbehandling hos pasienter med hypofosfatasi med pediatrisk symptomdebut for å behandle skjelettmanifestasjoner av sykdommen.
 • ID2019_066 Osilodrostat til behandling av endogent Cushings syndrom hos voksne.
 • ID2020_083 Avelumab (Bavencio) som monoterapi til førstelinje vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoterapi.
 • ID2021_092 Pirfenidon (Esbriet) til behandling av uklassifiserbar idiopatisk interstitiell lungesykdom.
 • ID2021_063 Artesunat til behandling av malaria.

Andre saker

 • Orientering fra Sykehusinnkjøp om status for prisforhandlinger for ID2020_031 Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos voksne pasienter og ID2017_001 Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos barn.
 • Kartleggingen ID2014_022 Autolog stamcelletransplantasjon til behandling av multippel sklerose (MS) fra Folkehelseinstituttet sendes til de regionale helseforetakene for videre behandling. 
 • Det ble gitt et oppdatert oppdrag på ID2020_029 Elexakaftor, tezakaftor og ivakaftor (Kaftrio) som kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som har minst en F508del-mutasjonen i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet, uavhengig av mutasjonsstatus i det andre allelet.
 • Det ble gitt et nytt oppdrag på "Bruk av kontinuerlig glukosemåling («continuous glucose monitoring» (CGM) inklusive «flash glucose monitoring» (FGM)) til pasienter med type I diabetes med hovedfokus på pasienter over 18 år" ID2021_111 .

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.

 

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no