logo Nye metoder

Fem beslutninger fra Beslutningsforum

Beslutningsforum for nye metoder har blant annet besluttet at screeningsprogrammet for nyfødte kan utvides med to nye tester. Testene redder liv. Les om denne og fire andre beslutninger.

Publisert 25.09.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Beslutningsforum for nye metoder holdt møte 25. september 2017, med beslutninger om fem metoder.

Utvider screeningprogrammet for nyfødte
Det nasjonale screeningprogrammet for nyfødte kan utvides med to tester:

  • screening for alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter
  • screening for 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG)

SCID og andre alvorlige T-celle defekter er en gruppe sjeldne, medfødte sykdommer, hvor barnet mangler en viktig del av immunforsvaret (T-cellene). Dersom sykdommen ikke blir oppdaget og behandling startet, vil mange av barna dø i løpet av det første leveåret. For barn med SCID gis hematopoetisk stamcellebehandling. Barn med SCID har rundt 90 % overlevelse hvis transplantasjonen utføres før barnet får alvorlige infeksjoner.

HMG er en sjelden sykdom med feil i nedbryting av organiske syrer. Ubehandlet fører sykdommen til alvorlige nevrologiske skader, som blant annet epilepsi. Ca.  20 % av barna dør. Behandlingen ved HMG er enkel og effektiv ved tilpasset ernæring og rask behandling med riktig væske og ernæringsbehandling ved akutt sykdom.

Helsedirektoratet skal nå behandle saken videre. Beslutningsforum for nye metoder ber Helsedirektoratet om snarest å avklare utvidelsen av screeningsprogrammet med disse metodene.

Lenke til metodesiden (der du kan finne notat fra Folkehelseinstituttet og fagekspertgruppen ). 

 

Innfører legemiddelet FibClot
FibClot (humant fibrinogen) er et legemiddel til behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi med blødningstendens. Beslutningsforum for nye metoder mener legemiddelet kan innføres under forutsetning om at det inngår i et anbud, og at prisen er lik eller lavere enn dagens behandling.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

 

Innfører ikke prehospital nødtorakotomi ved hjertestans
Torakotomi betyr kirurgisk åpning av brystkassen. Nødtorakotomi ved hjertestans er en prosedyre som kan utføres på alvorlig skadde pasienter, og dette skjer da før pasienten har kommet til sykehus (prehospitalt). Med åpen brystkasse gis hjertekompresjon direkte på hjertet.

Folkehelseinstituttet har vurdert hvilken dokumentasjon som foreligger på prehospital nødtorakotomi. Konklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er begrenset, og at studiene er gjennomført i områder som er tett befolket, og demografien er ulik den vi har i Norge.

Nødtorakotomi krever høy kompetanse, og det medisinske personellet vil trenge jevnlig erfaring med å bruke metoden. I Norge er befolkningsgrunnlaget slik at prehospital nødtorakotomi sjelden blir aktuelt. Dette er deler av bakgrunnen for at Beslutingsforum for nye metoder besluttet at prehospital nødtorakotomi ikke inngår som en standard metode i prehospitale tjenester. Dersom medisinsk personell som behersker metoden kommer i akuttsituasjoner der det er relevant å vurdere bruk av metoden, kan det være et alternativ som kan benyttes.

Et usikkert estimat anslår at det kan dreie seg om ti personer i året i Norge som er påført skader hvor prehospital nødtorakotomi kan være aktuelt.

Lenke til metodesiden.

 

Innfører suturløse implanterbare hjerteklaffer
Beslutningsforum mener suturløse implanterbare hjerteklaffer (Perceval) kan innføres i spesialisthelsetjenesten. Hjerteklaffene brukes ved behandling av aortastenose.

Det foreligger ikke dokumentasjon for at suturløse hjerteklaffer skiller seg vesentlig fra de klaffer som allerede er i bruk hva gjelder kvalitet, sikkerhet eller kostnadseffektvitet. Derfor må det være en løpende faglig vurdering både på individ- og gruppenivå hvilken type klaff man skal velge.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

 

Tredimensjonale bilder ved screening for brystkreft
Tredimensjonal digital brysttomosyntese i screening for brystkreft innføres ikke som obligatorisk del av screening for brystkreft (Mammografiprogrammet) i spesialisthelsetjenesten. Kunnskapsgrunnlaget er begrenset sammenliknet med det utstyret de fleste i dag bruker.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.