logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 11. desember 2023

Beslutningsforum for nye metoder behandlet syv metoder på møtet 11. desember 2023. I tillegg var sak om forenklet vurdering av PD-(L)1-hemmere oppe til beslutning. Protokollen er publisert.

Publisert 08.12.2023

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 20. november 2023
 • ID2020_103 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av voksne pasienter med dMMR (mismatch repair deficient) eller MSI-H (microsatellite instability-high) metastatisk kolorektalkreft etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi. Lenke til metodeside
 • ID2023_005 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) og to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) til PD-L1-negative pasienter med plateepitelkarsinom (Subgruppeanalyse). Lenke til metodeside
 • ID2022_141 Normalt humant immunglobulin (Xembify) som substitusjonsbehandling hos voksne, barn og ungdom (0–18 år) ved: primære immunsviktsyndromer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon, hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hvor profylaktisk antibiotika ikke har virket eller er kontraindisert, hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med multippelt myelom (MM), hypogammaglobulinemi hos pasienter før og etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Lenke til metodeside
 • ID2023_038 Normalt humant immunglobulin (Cuvitru) som substitusjonsbehandling hos voksne, barn og ungdom (0–18 år) ved: primære immunsviktsyndromer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon,          hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hvor profylaktisk antibiotika ikke har virket eller er kontraindisert, hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med multippelt myelom (MM), hypogammaglobulinemi hos pasienter før og etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Lenke til metodeside
 • ID2021_104 Cytarabin/daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC) – revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2017_097 Ropeginterferon alfa-2b (Besremi) til behandling av voksne med polycytemia vera uten symptomatisk splenomegali - ny pris. Lenke til metodeside
 • ID2023_074 Sensorbaserte glukosemålere for blodsukkermåling til voksne ved diabetes type 1. Lenke til metodeside
 • Oppfølging av rapporten «Raskere saksbehandling for legemidler i Nye metoder» - delprosess: Forenklet vurdering av PD-(L)1 hemmere.
 • Referatsaker
 • Eventuelt
   

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no