logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 2018

Åtte nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten

Publisert 07.05.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 

Sak 54-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 55-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. april 2018

 

Sak 56-2018
Fumaderm til behandling av plakkpsoriasis.

 

Sak 57-2018
Brodalumab (Kyntheum) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis - Oppfølging av sak 38-2018. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 58-2018
Guselkumab (Tremfya) til behandling av moderat til alvorlig psoriasis. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 59-2018
Fedmekirurgi for personer med diabetes type 2 og en kroppsmasseindeks under 35. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 60-2018
MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 61-2018
Ustekinumab (Stelara) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig Crohns sykdom. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 62-2018
Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på 177Lutetium for behandling av nevroendokrin kreft. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 63-2018
Edaravone til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 64-2018
Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere behandling med kjemoterapi. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 65 -2018
Freestyle Libre systemet for egenmåling av blodsukker - for barn. Mer informasjon på metodeside

 

Sak 66-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

 

Sak 67-2018
Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.