logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018

Ti metoder skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt.

Publisert 16.10.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet holdes 22. oktober 2018 kl. 0930. Møtested er Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.

 

Saksliste

Sak 115-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 116-2018

Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 24. september 2018.

 

Sak 117-2018

Non-invasive prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 118-2018

Bruk av lystgass til bruk under behandling av barn ved små, men smertefulle sykehusprosedyrer. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 119-2018

EXOGEN™ ved behandling av nonunion frakturer. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 120-2018

Ustekinumab (Stelara®) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig Crohns sykdom – ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 121-2018

Tofacitinib (Xeljanz®) til behandling av ulcerøs kolitt. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 122-2018

Dolutegravir og rilpivirin (Juluca®) til behandling av hiv-infeksjon. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 123-2018

Inotuzumab ozogamicin (Besponsa®) til behandling av tilbakevendende eller behandlingsreflaktær akutt lymfoblastisk leukemi – som bro til allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 124-2018

Okrelizumab (Ocrevus®) til behandling av primær progressiv multippel sklerose. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 125-2018

Okrelizumab (Ocrevus®) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 126-2018

Nusinersen (Spinraza®) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) -oppfølging av beslutning i sak 19-2018. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 127-2018

Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23.1

Sak 128-2018

Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.