logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 23.10.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 84-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 85-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. september 2017.

Sak 86-2017
Spinraza til behandling av barn med spinal muskelatrofi (SMA). Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 87-2017
Daratumumab (Darzalex) ved tredjelinjebehandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen med tilhørende notat). 

Sak 88-2017
Daratumumab (Darzalex) som kombinasjonsbehandling til voksne pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 89-2017
Kabozantinib (Cabometyx) til behandling av avansert nyrecellekarsinom etter tidligere VEGF-rettet behandling. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 90-2017
Liposomal irinotekan (Onivyde) til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 91-2017
Glekaprevir+pibrentasvir (Maviret) til behandling av kronisk hepatitt C. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 92-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 93-2017
Referatsaker

  1. E-post fra Sekretariatet for Nye Metoder av 17. august 2017 med oversendelse av en henvendelse fra en pårørende med barn med Spinal muskelatrofi (SMA). E-posten er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1.
  2. E-post (med vedlegg) fra Hologic Inc. av 3. oktober 2017 ad. Hologic Statement on HTA Report – Tomosynthesis in breast cancer screening

 

Sak 94-2017
Eventuelt 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post:  amk@helse-nord.no