logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 25.09.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 73-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 74-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 21. august 2017

Sak 75-2017
FibClot (humant fibrinogen) til behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi med blødningstendens. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 76-2017
Prehospital nødtorakotomi. Lenke til metodesiden.

Sak 77-2017
Screening av nyfødte. Lenke til metodesiden (der du kan finne notat fra Folkehelseinstituttet og fagekspertgruppen ). 

Sak 78-2017
Suturløse implanterbare hjerteklaffer (Perceval) ved behandling av aortastenose. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 79-2017
Tredimensjonal digital brysttomosyntese i screening for brystkreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 80-2017
Intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade - presisering, jf. sak 51-2017. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen). 

Sak 81-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 82-2017
Referatsaker 

  1. E-post av 31. august 2017 fra Erik W. Andersen ad. Nyfødtsceening av SCID.
  2. Brev av 24. august 2017 fra pårørende til barn med hjerneskade til helse- og omsorgsminister Bent Høie ad. intensiv opptrening. Dokumentet er unntatt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).

Sak 83-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post:  amk@helse-nord.no