logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 18. oktober 2022

Passert
18.
oktober
2022
 1. 18. okt. 2022, 08:00 - 09:15

Tid og sted

Når

 1. 18. okt. 2022, 08:00 - 09:15

Hvor

Teams

​​Saksliste

 • ​​Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 26. september 2022
 • ID2019_102 Imlifidase (Idefirix) til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor - Revurdering. Lenke til metodeside
 • ​ID2019_141 Tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere systemiske behandlinger - Ny vurdering. Lenke til metodeside
 • ID2019_143 Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom og primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom, etter to eller flere linjer med systemisk behandling – Revurdering. Lenke til metodeside
 • ​ID2020_050 Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi. Lenke til metodeside
 • ​ID2021_034 Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%. Lenke til metodeside
 • ID2020_107 Roksadustat (Evrenzo) til behandling av voksne pasienter med symptomatisk anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom (CKD). Lenke til metodeside
 • ID2019_068 Dupilumab (Dupixent) som tilleggsbehandling til intranasale kortikosteroider for behandling hos voksne med alvorlig kronisk bihule-betennelse med nesepolypper (CRSwNP). Lenke til metodeside
 • ID2021_ 093 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling. Lenke til metodeside
 • ID2021_052 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv eller negativ polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). Lenke til metodeside
 • ​ID2021_095 Risankizumab (Skyrizi) alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). Lenke til metodeside
 • ID2017_102 Tildrakizumab (Ilumetri) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis – Revurdering. Lenke til metodeside
 • ​ID2021_085 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling –Revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2019_116 Esketamin (Spravato) til bruk ved behandlingsresistent depresjon – Revurdering. Lenke til metodeside ​
 • Referatsak. ID2022_008 Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon. MT-trukket. Lenke til metodeside​
 • ​​Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder​​​

​Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til nyemetoder@helse-sorost.no​​​

​​