logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 22. januar 2024

Beslutningsforum for nye metoder behandlet syv metoder på møtet 22. januar. I tillegg ble mandat, roller og oppgaver til Nye metoder sine referansegrupper godkjent.

Passert
22.
januar
2024
 1. 22. jan. 2024, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

 1. 22. jan. 2024, 08:00 - 09:30

Hvor

Grev Wedels plass 5

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 11. desember 2023
 • ID2018_071 177Lu-PSMA-617 (Pluvicto) i kombinasjon med androgen deprivasjonsbehandling (ADT), med eller uten hemming av androgenreseptor (AR)-signalveien for behandling av progressiv, prostataspesifikt membranantigen (PSMA)-positiv metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne pasienter som har gjennomgått behandling med hemming av AR-signalveien og taxanbasert kjemoterapi. Lenke til metodeside
 • ID2022_053 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MSL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling. Lenke til metodeside
 • ID2022_061 Olaparib (Lynparza) og abirateron i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne, der kjemoterapi ikke er klinisk indisert. Lenke til metodeside
 • ID2023_081 Letermovir (Prevymis) som profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-sykdom hos CMV-seronegative voksne som har mottatt nyretransplantat fra CMV-seropositiv donor [D+/R-]. Lenke til metodeside
 • ID2023_058 Lebrikizumab (Ebglyss) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside
 • ID2023_089 Risdiplam (Evrysdi) behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn før fylte 2 måneder med en klinisk diagnose av type 1, 2 eller 3 SMA eller med 1-4 kopier av SMN2. Lenke til metodeside
 • ID2021_148 Difelikefalin (Kapruvia) til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse - ny pris. Lenke til metodeside
 • Nye metoder sine referansegrupper – mandat, roller og oppgaver  
 • Eventuelt  

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no eller på telefon: 971 47 065.  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no