logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 20. juni 2022

Passert
20.
juni
2022
 1. 20. jun. 2022

Tid og sted

Når

 1. 20. jun. 2022

Hvor

Fysiskt møte

Fullstendig agenda for møtet er publisert  her (link).

Innspillsfrist til møtet er gått ut (den 7. juni.).

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

 

 • Forslag: ID2022_064 Alglukosidase alfa (Myozyme) som langsiktig enzymerstatningsterapi, hos voksne og pediatriske pasienter i alle aldre, med en bekreftet diagnose på Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel).
 • Metodevarsel: ID2022_066 Zanubrutinib (Brukinsa) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi eller småcellet lymfocytært lymfom.

 • Metodevarsel: ID2022_067 Ibrutinib (Imbruvica) og venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon til behandling av tidligere ubehandlede voksne med kronisk lymfatisk leukemi.

 • Metodevarsel: ID2022_068 Fenfluramin (Fintepla) til behandling av anfall assosiert med Lennox-Gastaut syndrom som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter 2 år og eldre.

 • Metodevarsel: ID2022_069 Vadadustat til behandling av anemi hos voksne med kronisk nyresvikt (CKD)

 • Metodevarsel: ID2022_070 Cemiplimab (Libtayo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er aktuelle for definitiv kjemoradioterapi, eller - metastatisk NSCLC.

 • Metodevarsel: ID2022_071 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med resektabel stadium IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • Metodevarsel: ID2022_072 Infigratinib til behandling av voksne med tidligere behandlet ikke-resekterbar lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft).

 • Metodevarsel: ID2022_073 Darolutamid (Nubeqa) i kombinasjon med docetaksel til behandling av metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC).

 • Metodevarsel: ID2022_074 Cipaglukosidase alfa i kombinasjon med miglustat til behandling av Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel).

 • Metodevarsel: ID2022_075 Etranacogene dezaparvovec til behandling av alvorlig hemofili B.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.