logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 27. mai 2024

Innkallingen som inkluderer agenda, er publisert.

Passert
27.
mai
2024
  1. 27. mai 2024

Tid og sted

Når

  1. 27. mai 2024

Forslagsfristen (21.03.2024) og innspillsfristen (30.04.2024) til møtet er løpt ut.

Fullstendig agenda for møtet er publisert.

Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 Legemidler

  • ID2024_022 Givinostat (Duvyzat) til behandling av Duchennes muskeldystrofi. 
  • ID2024_024 Elafibranor til behandling av primær biliær kolangitt; enten i kombinasjon med ursodeoksykolsyre (UDCA) hos voksne med en utilstrekkelig respons på UDCA, eller som monoterapi hos voksne som ikke tåler UDCA.
  • ID2024_023 Fruquintinib (Fruzaqla) til behandling av voksne med metastatisk kolorektal kreft (mCRC) som tidligere har blitt behandlet med eller ikke anses som kandidater for tilgjengelige terapier, inkludert fluoropyrimidin-, oksaliplatin- og irinotekanbasert kjemoterapi, en anti-VEGF-terapi, en anti-EGFR-terapi og  trifluridin/tipiracil  (Lonsurf) eller regorafenib (Stivarga). 
  • ID2024_026 Ribosiklib (Kisqali) til Adjuvant behandling av pasienter med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ stadium II og III tidlig brystkreft, i kombinasjon med endokrin behandling
  • ID2024_027 Enfortumab vedotin (Padcev) og pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som er kvalifisert for platinabasert kjemoterapi.
  • ID2024_031 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med gemcitabin-cisplatin kjemoterapi til førstelinjebehandling for voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk urotelialkreft.  

Legemidler - revurdering

  • ID2020_111 Tafasitamab (Minjuvi)I kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi, til behandling hos voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon (ASCT).

Medsinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • ID2024_028 Elektrostimulering med lavspent, pulserende strøm til behandling av kroniske sår for å øke sårtilheling.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.