logo Nye metoder

Bestillerforum 13. desember 2021

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 17.12.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det tolv metoder som ble behandlet, elleve av typen Legemidler, og én av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​​​

  Legemidler:

 • Forslag: ID2021_126 Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS) (Revurdering)
 • Forslag: ID2021_127 Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) (Revurdering)
 • Forslag: ID2021_138 Abirateron (Zytiga) i kombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert  de novo metastatisk cancer prostata.
 • Metodevarsel: ID2021_141 Tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av voksne med refratær eller residivert follikulært lymfom.
 • Metodevarsel: ID2021_142 Baricitinib (Olumiant) til behandling av alvorlig flekkvist hårafall (alopecia areata)
 • Metodevarsel: ID2021_143 Ciltacabtagene autoleucel til behandling av relapserende og refraktær myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger.
 • Metodevarsel: ID2021_144 Budesonid til behandling av IgA-nefropati.
 • Metodevarsel: ID2021_145 Melfalanflufenamid i kombinasjon med deksametason til behandling av residiverende og refraktær myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger.
 • Metodevarsel: ID2021_146 Ranibizumab til behandling av voksne med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD").
 • Metodevarsel: ID2021_147 Capmatinib til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med en MET ekson 14 skipping-mutasjon.
 • Metodevarsel: ID2021_148 Difelikefalin til behandling av kløe (pruritus) ved alvorlig nyresykdom.
 • Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester:

  • Forslag: ID2021_139 Triklosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon - revurdering.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2020_078 Pembrolizumab (Keytruda) til førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller dMMR (mismatch repair deficient) kolorektal kreft hos voksne.
 • ID2021_014 Filgotinib (Jyseleca) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, tap av respons eller intoleranse overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
 • ID2021_030 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med lokalavansert ikke-resektabelt eller metastatisk karsinom i spiserøret eller HER2-negativt adenokarsinom i gastroøsofagale overgang hos voksne med tumor som uttrykker PD L1 med CPS ≥ 10.

Avbestilte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avbestilles fordi søknad om markedsføringstillatelse trukket.

 • ID2017_071 Eteplirsen til behandling av Duchennes muskeldystrofi.

 • ID2019_003 Enasidenib til behandling av akutt myelogen leukemi.

 • ID2019_027 Emapalumab til behandling av primær hemofagocytisk lymfohistiocytose hos barn.

Andre saker

 

 • ID2021_111 Kontinuerlig glukosemåling til voksne pasienter med diabetes type I.
 • ID2021_061 Tonsillektomi (fjerning av mandler) ved tonsilitt (sår hals).
 • ID2020_114 Humant immunoglobulin - effekt ved ulike bruksområder/indikasjoner.
 • Bestillerforum diskuterte håndtering av covid-19-legemidler i Nye metoder (sak 245-21).

 

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no