logo Nye metoder

Bestillerforum 18. oktober 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 20.10.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​​​

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det tolv metoder som ble behandlet, alle ​av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_110 Morfin som langtidsvirkende morfintabletter med 24 timers virketid til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (L​AR). Revurdering av ID2019_059.
 • Metodevarsel: ID2022_109 Natriumfenylbutyrat og ursodoksikoltaurin til behandling av Amyotrofisk lateral sklerose (ALS).
 • Metodevarsel: ID2022_121 Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi) til behandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLCBL), høygradig B-celle lymfom (HGBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) som er refraktært eller har residivert innen 12 måneder med førstelinjebehandling og som er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon.
 • Metodevarsel: ID2022_122 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa hos voksne med utilstrekkelig respons på konvensjonell systemisk behandling.
 • Metodevarsel: ID2022_123 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-lav (IHC 1+ eller IHC2+/ISH-) brystkreft som tidligere har mottatt systemisk behandling i metastatisk setting eller fått tilbakefall under eller innen seks måneder etter behandling med adjuvant kjemoterapi.
 • Metodevarsel: ID2022_124 Pegunigalsidase alfa (Elfabrio) til behandling av Fabrys sykdom
 • Metodevarsel: ID2022_125 Daprodustat til behandling av voksne med anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom.
 • Metodevarsel: ID2022_126 Tislelizumab til behandling av voksne med ikke-resekterbar, tilbakevendende, lokalavansert eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC) etter tidligere behandling med kjemoterapi.
 • Metodevarsel: ID2022_127 Tislelizumab til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i førstelinje i kombinasjon med kjemoterapi eller som monoterapi i andre eller tredje linje.
 • Metodevarsel: ID2022_128 Ivosidenib i kombinasjon med azacitidin til behandling voksne med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) med isositrat dehydrogenase-1 (IDH-1) mutasjon, og som er uegnet for intensiv induksjonsbehandling.
 • Metodevarsel: ID2022_129 Ivosidenib til behandling av lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft) med isositrat dehydrogenase (IDH1) mutasjon, fra andre linje.
 • Metodevarsel: ID2022_120 Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av microsatellite instability-high (MSI-H) eller mismatch repair deficient (dMMR) endometrie-, mage-, galle-, tynntarm- eller tykktarmskreft fra andrelinje.​​​

​Oppdaterte oppdr​ag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​

 • ID2020_010 Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjonsbehandling med kjemoterapi til behandling av voksne med småcellet lungekreft, utbredt sykdom.

 • ID2019_122 Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med daratumumab og deksametason til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst én tidligere behandling.​

 • ID2020_074 Cannabidiol (Epidyolex) som adjuvant behandling av anfall i forbindelse med tuberøs sklerose-kompleks (TSC) hos pasienter som er 2 år og eldre.

 • ID2021_046 Odevixibat (Bylvay) til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase (PFIC) hos pasienter på 6 måneder eller eldre.​​

 • ID2021_100 Eptinezumab (Vyepti) som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned.​

 • ID2021_050 og ID2021_027 Lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primært mediastinalt storcellet Bcellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.​​​

Andre saker

Bestillerforum ble informert om at ​det er sendt en statusrapport om arbeidet med oppdragene etter evalueringen av Nye metoder til Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2022​ (sak 186-22, se også egen nyhetssak)​​.

​Sakspapirer og protokoll

​​Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll​​ (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.