logo Nye metoder

Bestillerforum 21. november 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 24.11.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det fire metoder som ble behandlet, tre ​av typen Legemidler og en av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​


Legemidler​​

 • Metodevarsel: ID2022_135 Ponatinib (Iclusig) til behandling av nylig diagnostisert philadelphiakromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL) hos voksne.
 • Metodevarsel: ID2022_136 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom.​
 • Metodevarsel ID2022_137​ Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIb og IIc.​

​Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • ID2022_119 Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields)​ alene eller i kombinasjon med legemidler for utvalgte grupper glioblastompasienter basert på genomsekvensering og biomarkører.

​Oppdaterte oppdr​ag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​​


 • ID2021_016 Mepolizumab (Nucala) til Behandling av kronisk bihulebetennelse med nesepolypper.
 • ID2021_010 Zanubrutinib (Brukinsa) til behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi

 • ID2020_035 Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab til voksne med ubehandlet KLL.
 • ID2021_070 Avakopan (Tavneos) i kombinasjon med et rituksimab- eller cyklofosfamidregime, er indisert til behandling av voksne pasienter med alvorlig, aktiv granulomatose med polyangiitt (GPA) eller mikroskopisk polyangiitt (MPA).
 • ID2021_021 Pitolisant (Wakix) til behandling av narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksne.
 • ID2020_085 Pitolisant (Ozawade) for å forbedre våkenhet og redusere overdreven søvnighet på dagtid (EDS) hos voksne med obstruktiv søvnapné (OSA) hvis EDS ikke har blitt tilfredsstillende behandlet av, eller ikke har blitt tolerert av primærbehandling for OSA, for eksempel kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP).


Andre s​aker


 • Folkehelseinstituttet orienterte om status for oppdraget ID2021 _102​ Molekylær genprofilanalyse (Oncotype DX) for å predikere nytten av kjemoterapi ved HR+, HER2-tidlig stadium invasiv brystkreft (sak 193-22).

 • Bestillerforum ble orientert om beslutning i interregionalt fagdirektørmøte om rekruttering av fageksperter til metodevurderingsarbeid (sak 198-22).

 • Bestillerforum drøftet en sak om metodevarslingsfunksjonen hos Folkehelseinstituttet (sak 199-22).

 • Det ble gitt en orientering om oppfølgingen av oppdrag fra HOD etter evalueringen (sak 200-22).


​Sakspapirer og protokoll

​​Sakspapirer blir publisert og foreløpig protokoll​​ (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.