logo Nye metoder

Bestillerforum 26. september 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 29.09.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​​​​

Forslag og metodevarsler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det tretten metoder som ble behandlet, elleve ​av typen Legemidler og to av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​

Legemidler​

 • Forslag: ID2022_099 Alfa1-antitrypsin (Respreeza) som vedlikeholdsbehandling for å bremse progresjonen av emfysem hos voksne med dokumentert alvorlig α1-proteinasehemmermangel (f.eks. genotypene PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Pasienten skal være under optimal behandling og vise tegn på progressiv lungesykdom og være vurdert av helsepersonell med erfaring med behandling av α1-proteinasehemmermangel, se og​så oppdrag ID2022_130 Alfa1-antitrypsin (Prolastina) som vedlikeholdsbehandling for å bremse progresjonen av emfysem hos voksne med dokumentert alvorlig α1-proteinasehemmermangel (f.eks. genotypene PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Pasienten skal være under optimal behandling og vise tegn på progressiv lungesykdom og være vurdert av helsepersonell med erfaring med behandling av α1-proteinasehemmermangel.

 • Forslag: ID2022_100 Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem. Revurdering av ID2018_093.
 • Forslag: ID2022_101 Pretomanid (Dovprela) i medikamentelt i behandlingsregime ved multi-resistent tuberkulose.
 • Metodevarsel: ID2022_111 Ublituksimab til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).
 • Metodevarsel: ID2022_112 Canakinumab (Ilaris) til behandling av voksne med Schnitzler syndrom.
 • Metodevarsel: ID2022_113 Teclistamab til behandling av relapserende og refraktær myelomatose fra fjerde behandlingslinje.
 • Metodevarsel: ID2022_114 Dupilumab (Dupixent) til behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
 • Metodevarsel: ID2022_115 Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab i kombinasjon til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom.
 • Metodevarsel: ID2022_116 Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling til voksne med lokalavansert eller metastatisk gallegangskreft.
 • Metodevarsel: ID2022_117 Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
 • Metodevarsel: ID2022_118 Selperkatinib (Retsevmo) til førstelinjebehandling av avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.​

M​​edisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Forslag: ID2022_107 Mandometermetodikk til behandling av spiseforstyrrelser.
 • Forslag: ID2022_108 Magnetisk bølgeterapi for behandling av muskel og skjelettplager (PEMF).

​Oppdaterte oppdr​ag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:


 • ID2021_069 Anifrolumab (Saphnelo) som tilleggsbehandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv, auto-antistoffpositiv systemisk lupus erythematosus (SLE) til tross for standardbehandling
 • ID2022_008​ Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikkesmåcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon.

Andr​​e saker

 • Bestillerforum ble orientert om at dokumentasjon er levert i henhold til beslutning i Beslutningsforum for ID2017_115 Nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandlign etter
  fullstendig reseksjon av malignt melanom stadium III og IV hos voksne og barn over 12 år​ (sak 165-22).
 • Bestillerforum fikk en orientering om status for tidligere gitt oppdrag om å utarbeide kriterier for vurdering av ikke-legemidler i Nye metoder. Bestillerforum avsluttet oppdraget i påvente av nye referansegrupper og kommende strategiarbeid (sak 167-22).
 • Bestillerforum utkvitterte Folkehelseinsituttets notat om robotassistert kirurgi, Kartlegging ​av kunnskapsgrunnlag for videre strategiarbeid,​ og ga tre oppdrag om fullstendige metodevurderinger: ID2022_131 Robotassistert kirurgi til bruk ved prostatektomi, ID2022_132 Robotassistert kirurgi til bruk ved hysterektomi og ID2022_133 Robotassistert kirurgi til bruk ved proktektomi (se sak 168-22).

 • Bestillerforum fikk en orientering om status for arbeidet med oppfølging av oppdragene etter evalueringen av Nye metoder (sak 169-22).

Sakspapirer og protokoll

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll​ (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.

​