logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. juni 2022

Ni metoder ble behandlet på møtet som ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen kl. 09:00-10:30. Det ble også fattes beslutning om 22 legemidler til sjeldne sykdommer som er overført fra folketrygden til RHF-finansiering.

Publisert 19.06.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

   

  • Godkjenning av innkalling og saksliste

  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. mai 2022

  •  ID2021_105 Ventilasjon av operasjonsstuer. Lenke til metodeside

  • ID2021_079 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Kisplyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne. Lenke til metodeside 

  • ID2020_059 Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft) med fibroblastvekstfaktorreseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling. Lenke til metodeside

  • ID2020_055 Belantamabmafodotin (Blenrep) som monoterapi ved multippelt myelom hos voksne, som har fått minst fire tidligere behandlinger og med sykdom som er refraktær for minst én proteasomhemmer, ett immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon ved den siste behandlingen. Lenke til metodeside

  • ID2019_136 Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom. Lenke til metodeside

  • ID2019_102 Imlifidase (Idefirix) til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor. Lenke til metodeside

  • ID2021_005 Tralokinumab (Adtralza) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. Lenke til metodeside

  • ID2021_099 Diroksimelfumarat (Vumerity) til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) hos voksne. Lenke til metodeside

  • ID2022_057 Hydroksykarbamid (Siklos) til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn > 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom. Lenke til metodeside

  • ID2019_038 Tafamidis (Vyndaqel) til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloidose kardiomyopati (ATTR-CM) hos voksne – Revurdering. Lenke til metodeside

  • ID2022_077 – 098 Legemidler til sjeldne sykdommer overført fra folketrygden til RHF-finansiering. Lenke til metodeside for ID2022_077ID2022_078ID2022_079ID2022_080ID2022_081ID2022_082ID2022_083ID2022_084ID2022_085ID2022_086ID2022_087ID2022_088ID2022_089ID2022_090ID2022_091ID2022_092ID2022_093ID2022_094ID2022_095ID2022_096ID2022_097ID2022_098

  • Avtaleverk for gen- og celleterapier

  • Orienteringssak: Forhandlinger for Genterapi ex-vivo med funksjonell kopi av genet for arylsulfatase A (Libmeldy) til behandling av metakromatisk leukodystrofi

  • Referatsaker

  • ID2019_056 Kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt. Innspill fra Sykehuset i Vestfold HF.

  • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

 

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839 .
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til nyemetoder@helse-sorost.no