logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. august 2021

Femten metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 8:30-11:00. Protokollen er publisert.

Publisert 23.08.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​Saksliste

​​

 • Godkjenning av innkalling og saksliste​
 • Godkjenning av protokoll fra Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 21. juni 2021
 • Godkjenning av protokoll fra Ekstramøte i Beslutningsforum for nye metoder 10. august 2021
 • ​ID2017_100 Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter med alvorlig hjerneskade og som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes, omtalt som «controlled Donation after Circulatory Death (cDCD)». Lenke til metodeside
 • ID2020_017 Transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) til behandling av benign prostatahyperplasi. Lenke til metodeside
 • ID2019_006 Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi. Status forhandlinger med en resultatbasert avtale på Zolgensma. Lenke til metodeside
 • ID2020_006 Atezolizumab (Tecentriq) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med tumor som har PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % tumorceller (TC) eller i ≥ 10 % tumorinfiltrerende immunceller (IC) og som ikke har EGFR-mutasjons- eller ALK-translokasjonspositiv NSCLC. Lenke til metodeside
 • ID2016_003 Eribulin (Halaven) til behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling (med mindre uegnet) mot avansert eller metastaserende sykdom. Lenke til metodeside
 • ID2018_032 Mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides eller Sézarys syndrom som tidligere har fått minst én systemisk behandling. Lenke til metodeside
 • ID2019_113 Apalutamid (Erleada) i kombinasjon med androgensuppressiv terapi til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft. Lenke til metodeside
 • ID2021_051  Niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandlig av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft  - Revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2020_083 Avelumab (Bavencio) som monoterapi til førstelinje vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelkreft som ikke har progrediert etter førstelinje platinum-basert kjemoterapi. Lenke til metodeside 

 • ID2021_035 Sonidegib (Odomzo) til behandling av lokalavansert basalcellekarsinom hos voksne som har tilbakefall etter kirurgi eller stråling eller som ikke kan behandles med kirurgi eller stråling. Lenke til metodeside
 • ID2020_088 Belimumab (Benlysta) i kombinasjon med immunsuppressiv behandling for behandling av voksne pasienter med aktiv lupusnefritt. Lenke til metodeside
 • ID2020_081 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling. Lenke til metodeside
 • ID2019_020 Berinert (C1-esterasehemmer) til forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem. Lenke til metodeside
 • ID2020_025 Canakinumab (Ilaris) til behandling av familiær middelhavsfeber. Lenke til metodeside
 • ID2015_002B Apremilast (Otezla) til behandling av psoriasis artritt - Revurdering. Lenke til metodeside​
 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder
 • Referatsaker
 • Ev​entuelt

​Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no