logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. mai 2021

Tretten metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/skype kl. 9:00-11:00. Protokollen er publisert.

Publisert 26.05.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 26. april
 • ID2018_072 MIGS-kirurgi til behandling av pasienter med åpenvinklet glaukom. Lenke til metodeside

 • ID2018_051 Fettsuging (lipektomi) som behandlingsmetode for fettansamling forårsaket av kronisk lymfødem. Lenke til metodeside

 • Konseptgodkjenning - alternativ prisavtale for onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi

 • ID2018_129 Talazoparib (Talzenna) til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Lenke til metodeside

 • ID2019_100 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Lenke til metodeside

 • ID2020_043 Avatrombopag (Doptelet) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling. Lenke til metodeside

 • ID2018_100 Pegvaliase (Palynziq) til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri). Lenke til metodeside

 •  ID2019_130 Iksekizumab (Taltz) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos ungdom og barn over 6 år som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside

 • ID2019_028 Ibalizumab (Trogarzo) til behandling av multiresistent hiv-infeksjon hos voksne. Lenke til metodeside

 • ID2019_144 Anakinra (Kineret) til behandling av familiær middelhavsfeber. Lenke til metodeside

 • ID2020_070 Mannitol (Bronchitol) til behandling av cystisk fibrose hos voksne over 18 år som en tilleggsbehandling til beste standardbehandling. Lenke til metodeside

 • ID2020_066 Ofatumumab (Kesimpta) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Lenke til metodeside

 • ID2021_019 Natalizumab sc (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Lenke til metodeside

 • ID2020_089 Ponesimod (Ponvory) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Lenke til metodeside

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Referat- og orienteringssaker

 • Ev​entuelt

Saksdokumenter og protokoll

​Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

​Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no