logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 26. august 2024

Sakslisten publiseres ca. 1 uke før møtet.

26.
august
2024
  1. 26. aug. 2024

Tid og sted

Når

  1. 26. aug. 2024

Hvor

.

Siden oppdateres nærmere møtet.​

Det vil kunne komme metoder basert på anmodninger til møtet. Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke i forkant av møtet.

Forslagsfrist til møtet: 14.05.2024

Innspillsfrist til møtet: 06.08.2024

Under oversikten for "Forslag" får du informasjon om hvordan du sender inn anmodninger eller forslag om metodevurdering og hvordan du kan gi innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler.

 
Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden): 

Legemidler

  • ID2024_030 Sotatercept (Winrevair) til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne som er på standardbehandling med WHO-funksjonsklasse (FC) II til III, for å forbedre arbeidskapasiteten, gi klinisk forbedring, forbedre WHO-FC og forsinke sykdomsutviklingen, inkludert å redusere risikoen for død og innleggelse på sykehus på grunn av PAH.
  • ID2021_055 Ripretinib (Qinlock) til behandling av voksne med avansert gastrointestinal stromal tumor (GIST) som har fått tidligere behandling med tre eller flere kinasehemmere, inkludert imatinib.
  • ID2024_036 Osimertinib (Tagrisso) i kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktiverende mutasjoner i EGFR.
  • ID2020_007 Baricitinib (Olumiant) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og pediatriske pasienter fra 2 år og eldre som er kandidater for systemisk behandling.
  • ID2024_035 Baricitinib (Olumiant) i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av aktiv juvenil idiopatisk artritt hos pasienter som er 2 år og eldre, og som tidligere har hatt utilstrekkelig respons eller intoleranse overfor ett eller flere konvensjonelle syntetiske eller biologiske DMARD.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • ID2022_076 Oppdatert metodevarsel: Fotontellende CT med avansert teknologi som angivelig tar bedre CT-bilder med lavere stråledose enn dagens CT-maskiner.  

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.