logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 12. februar 2024

Beslutningsforum for nye metoder behandlet syv metoder på møte 12. februar 2024. I tillegg ble Nye metoder sin årsoppsummering godkjent. Protokollen er publisert.

Passert
12.
februar
2024
 1. 12. feb. 2024, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

 1. 12. feb. 2024, 08:00 - 09:30

Hvor

Teams møte

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. januar 2024
 • ID2023_004 Mupirocin nesesalve som forebyggende behandling av postoperative infeksjoner ved protesekirurgi i knær og hofter. Lenke til metodeside
 • ID2019_111 Fenfluramin (Fintepla) til behandling av epileptiske anfall forbundet med Dravets syndrom (DS) som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder. Lenke til metodeside
 • ID2022_025 Maribavir (Livtencity) til behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger, inkludert ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet hos voksne pasienter som har gjennomgått hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon (SOT). Lenke til metodeside
 • ID2021_104 Cytarabin/daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC) - ny pris. Lenke til metodeside
 • ID2022_113 Teklistamab (Tecvayli) til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling - ny pris. Lenke til metodeside
 • ID2023_055 Nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandling av voksne og ungdom som er 12 år og eldre med melanom stadium IIB eller IIC. Lenke til metodeside
 • ID2022_071 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av operabel ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall hos voksne pasienter hvor tumorer har PD-L1-ekspresjon ≥ 1 %. Lenke til metodeside
 • Nye metoder sin årsoppsummering     
 • Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no eller på telefon: 971 47 065.  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no