logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. mai 2022

Passert
23.
mai
2022
 1. 23. mai 2022, 13:00 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 23. mai 2022, 13:00 - 14:30

Hvor

Teams

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. april 2022
 • ID2020_039 Metreleptin (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD):

  • med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) hos voksne og barn fra 2 år og eldre

  • med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), hos voksne og barn fra 12 år og eldre der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll. Lenke til metodeside

 • ID2019_137 Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med pomalidomid og deksametason for behandling av voksne med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert lenalidomid og en proteasomhemmer, og som har påvist sykdomsprogresjon ved siste behandling. Lenke til metodeside

 • ID2021_066 Lorlatinib (Lorviqua) til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer. Lenke til metodeside

 • ID2019_070 Alpelisib (Piqray) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av postmenopausale kvinner, samt menn, med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft med en PIK3CA-mutasjon, etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi. Lenke til metodeside

 • ID2021_121 Dupilumab (Dupixent) til barn ≥ 6-11 år som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon karakterisert ved forhøyede eosinofile celler i blod og/eller forhøyet fraksjon av FeNO (se SPC), og som er utilstrekkelig kontrollert med moderat til høydose ICS i tillegg til et annet legemiddel for vedlikeholdsbehandling

 • ID2018_032 Mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2018_040 Elotuzumab (Empliciti) kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2015_053/ID2021_113 Ipilimumab (Yervoy)/ Nivolumab (Opdivo) til andrelinjes immunterapibehandling av avansert melanom. Lenke til metodeside

 • ID2022_034 Tiksagevimab og cilgavimab (Evusheld) som preeksponeringsprofylakse av covid-19 hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre som veier minst 40 kg. Lenke til metodeside

 • Referatsak fra interregionalt fagdirektørmøte:

  ID2019_077 Hydroksykarbamid (Xromi) til behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi hos pasienter over 2 år. Lenke til metodeside

 • Orienteringssaker
 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder
 • Eventuelt​

Saksdokumenter og protokoll

 

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​