logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. august 2022

Passert
29.
august
2022
 1. 29. aug. 2022, 08:30 - 10:30

Tid og sted

Når

 1. 29. aug. 2022, 08:30 - 10:30

Hvor

Grev Wedels plass 5

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 20. juni 2022

 • ID2021_085 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside

 • ID2021_076 Velmanase alfa (Lamzede) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2020_098 Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt hos voksne – Ny vurdering. Lenke til metodeside

 • ID2020_077 Selperkatinib (Retsevmo) som monoterapi til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv skjoldbruskkjertelkreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med sorafenib og/eller lenvatinib. Lenke til metodeside

 • ID2020_099 Selperkatinib (Retsevmo) som monoterapi til behandling av voksne og ungdom over 12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft (MTC) som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med kabozantinib og/eller vandetanib. Lenke til metodeside

 • ID2020_076 Selperkatinib (Retsevmo) til behandling av voksne med avansert RET fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2021_030 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med lokalavansert ikke-resektabelt eller metastatisk karsinom i spiserøret eller HER2-negativt adenokarsinom i gastroøsofagal overgang, med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10. Lenke til metodeside

 • ID2019_041 Fostamatinib (Tavlesse) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling. Lenke til metodeside

 • ID2021_040 Nivolumab (Opdivo) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne pasienter med kreft i øsofagus eller den gastroøsofageale overgangen, og som har residual patologisk sykdom etter tidligere neoadjuvant kjemoradioterapi. Lenke til metodeside

 • ID2020_106 Osimertinib (Tagrisso) som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig tumorreseksjon hos voksne med stadium IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft der tumor har epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) ekson 19-delesjoner eller ekson 21 (L858R) substitusjonsmutasjoner. Lenke til metodeside

 • ID2019_062 Ataluren (Translarna) til behandling av Duchennes muskeldystrofi hos ambulatoriske pasienter. Lenke til metodeside

 • ID2019_140 Guselkumab (Tremfya) behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs) -Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2017_065 Guselkumab (Tremfya) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2020_055 Belantamabmafodotin (Blenrep) som monoterapi ved multippelt myelom hos voksne, som har fått minst fire tidligere behandlinger og med sykdom som er refraktær for minst én proteasomhemmer, ett immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon ved den siste behandlingen - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_056 Kirurgi ved sykelig overvekt – vurdering av kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt - presisering av beslutning. Lenke til metodeside

 • ID2022_094 Nitisinon (Orfadin, Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK) til behandling av hereditær tyrosinemi og alkoptonuri. Lenke til metodeside

 • Referatsaker fra interregionalt fagdirektørmøte:

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839 .
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til nyemetoder@helse-sorost.no