logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 18. oktober 2022

Passert
18.
oktober
2022
 1. 18. okt. 2022, 15:30 - 17:00

Tid og sted

Når

 1. 18. okt. 2022, 15:30 - 17:00

Hvor

Grev Wedels plass med mulighet for digital deltakelse

Fullstendig agenda for møtet er publisert her (link).

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_110 Morfin som langtidsvirkende morfintabletter med 24 timers virketid til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Revurdering av ID2019_059.
 • Metodevarsel: ID2022_109 Natriumfenylbutyrat og ursodoksikoltaurin til behandling av Amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

 • Metodevarsel: ID2022_121 Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi) til behandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLCBL), høygradig B-celle lymfom (HGBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) som er refraktært eller har residivert innen 12 måneder med førstelinjebehandling og som er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon.

 • Metodevarsel: ID2022_122 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa hos voksne med utilstrekkelig respons på konvensjonell systemisk behandling.

 • Metodevarsel: ID2022_123 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-lav (IHC 1+ eller IHC2+/ISH-) brystkreft som tidligere har mottatt systemisk behandling i metastatisk setting eller fått tilbakefall under eller innen seks måneder etter behandling med adjuvant kjemoterapi.

 • Metodevarsel: ID2022_124 Pegunigalsidase alfa (Elfabrio) til behandling av Fabrys sykdom

 • Metodevarsel: ID2022_125 Daprodustat til behandling av voksne med anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom.

 • Metodevarsel: ID2022_126 Tislelizumab til behandling av voksne med ikke-resekterbar, tilbakevendende, lokalavansert eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC) etter tidligere behandling med kjemoterapi.

 • Metodevarsel: ID2022_127 Tislelizumab til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i førstelinje i kombinasjon med kjemoterapi eller som monoterapi i andre eller tredje linje.

 • Metodevarsel: ID2022_128 Ivosidenib i kombinasjon med azacitidin til behandling voksne med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) med isositrat dehydrogenase-1 (IDH-1) mutasjon, og som er uegnet for intensiv induksjonsbehandling.

 • Metodevarsel: ID2022_129 Ivosidenib til behandling av lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft) med isositrat dehydrogenase (IDH1) mutasjon, fra andre linje.

 • Metodevarsel: ID2022_120 Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av microsatellite instability-high (MSI-H) eller mismatch repair deficient (dMMR) endometrie-, mage-, galle-, tynntarm- eller tykktarmskreft fra andrelinje.​​

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.


​Merk: Kolliderende møtevirksomhet førte til at møtedag ble endret (fra 24. oktober) til den 18. oktober.