logo

Møte i Bestillerforum 22. januar 2024

22.
januar
2024
  1. 22. jan. 2024

Tid og sted

Når

  1. 22. jan. 2024

Siden oppdateres nærmere møtet.​

Det vil kunne komme ytterligere metoder basert på anmodninger til møtet. Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.


Forslagsfrist til møtet: Kommer

Innspillsfrist til møtet: Kommer

Under oversikten for "Forslag" får du informasjon om hvordan du sender inn anmodninger eller forslag om metodevurdering og hvordan du kan gi innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler.

 
Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler

  • ID2023_098 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med gemcitabinbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC) hos voksne.
  • ID2023_096 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi  til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk HER-2 negativ gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS 1.
  • ID2023_097 Pegcetacoplan (Aspaveli) til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som ikke tidligere er behandlet med komplementhemmere.
  • ID2023_099 Faricimab (Vabysmo) til behandling av nedsatt syn som følge av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon (gren-RVO eller sentral-RVO).
  • ID2023_101 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa.
  • ID2022_073 Nubeqa (darolutamid) til behandling av metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling der abirateron i trippelbehandling ikke er egnet.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.