logo Nye metoder

Bestillerforum 11. desember 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 15.12.2023
Sist oppdatert 20.12.2023

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det åtte metoder som ble behandlet, alle ​av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​ 

Legemidler

 • ID2023_090 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi som førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS≥ 1.
 • ID2023_091 Pembrolizumab (Keytruda) som neoadjuvant og adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), stadie IIA-IIIB(N2).
 • ID2023_093 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og som ikke har del(17p)/TP53 eller del(11q).  
 • ID2023_094 Pegcetacoplan (Syfovre) til behandling geografisk atrofi (GA) sekundært til aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) hos voksne.
 • ID2021_106 Voxelotor (Oxbryta) til behandling av hemolytisk anemi grunnet sigdcellesykdom (SCD) hos voksne og barn fra 12 års alder, som monoterapi eller i kombinasjon med hydroksykarbamid.
 • ID2023_100 Concizumab (Alhemo) som rutinemessig profylakse av blødning til pasienter med Hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) med FVIII-inhibitorer og som er 12 år og eldre.

Legemiddler - revurdering

 • ID2021_107 Amivantamab (Rybrevant) til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) ekson 20 innsettingsmutasjon, etter at platinabasert behandling har mislyktes. (Flyttet hit fra novembermøtet)
 • ID2022_113 Teclistamab (Tecvayli) som monoterapi til voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling. (Flyttet hit fra novembermøtet)

Oppdaterte oppdrag

Bestillerforum drøftet i dette møtet behov for oppdatering og endring av oppdrag i forbindelse med etablering av Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinsituttet til DMP (se sak 190-23 i sakspapirer og protokoll).

Bestillerforum for nye metoder støtter at gjennomføringen av arbeidet med følgende oppdrag overføres fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter ved årsskiftet: 

 • ID2016_007/ID2023_047 Magnetisk resonans (MR)-veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd til behandling av essensiell tremor, Parkinsons sykdom og nevropatiske smerter (nevralgi).
 • ID2023_048 Tester som påviser antistoffer mot adeno-assosiert virus type 5 (AAV5) i blod. 
 • ID2022_119 Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields) alene eller i kombinasjon med legemidler for utvalgte grupper av glioblastompasienter, basert på genomsekvensering og biomarkører.
 • ID2023_075 Kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling til behandling av diabetes type II.

Bestillerforum for nye metoder avbestiller følgende oppdrag:

 • ID2019_074 Diagnostiske tester - fullstendig metodevurdering av bruk i forbindelse med valg av kreftbehandling 
 • ID2020_048 Tester som påviser antistoffer mot adeno-assosiert virus type 5 (AAV5) i blod.
 • ID2019_097 Portable hjernescannere for tidlig deteksjon og bestemmelse av hjerneslag.

Bestillerforum ble også orientert om status  for arbeidet med oppdragene ID2022_131-133 og ID2021_058 (se sak 190-23). 

Andre saker

 • Bestillerforum drøftet alternative tilnærminger for videre arbeid med ID2023_075 Kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes type II. Beslutning i saken utsettes til et senere møte. Se sak 191-23.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter (pdf) og foreløpig protokoll (pdf) fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.