logo Nye metoder

Bestillerforum 17. januar 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 20.01.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det tolv metoder som ble behandlet, elleve av typen Legemidler, og én av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​​​

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_002 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og som ikke har del(17p)/TP53 eller del(11q). Revurdering.
 • Forslag: ID2021_113 Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo) som andrelinjes immunterapibehandling av avansert melanom.
 • Metodevarsel ID2021_130 Vedolizumab (Entyvio) til behandling av voksne med pouchitt, som har gjennomgått proktokolektomi med ileoanalt bekkenreservoar (IPAA) ved ulcerøs kolitt, og som ikke tolerere eller responderer på behandling med antibiotika.

 • Metodevarsel: ID2022_005 Omburtamab I-131 til behandling av nevroblastom med sentralnervesystem (CNS) / leptomeningeale metastaser
 • Metodevarsel: ID2022_006 Emicizumab (Hemlibra) som profylakse ved mild til moderat hemofili A uten antistoff mot faktor VIII.
 • Metodevarsel: ID2022_007 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv adenokarsinom i mage eller gastroøsofageal overgang som har mottatt én tidligere anti-HER2-basert behandling.
 • Metodevarsel: ID2022_008 Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon.
 • Metodevarsel: ID2022_009 Tebentafusp til behandling av HLA-A*02:01 positive voksne pasienter med ikke-resektabel eller metastatisk uvealt melanom.
 • Metodevarsel: ID2022_010 Voklosporin i kombinasjon med immunsuppressiv behandling til behandling av voksne med klasse 3,4,5 (og blandede klasser 3/4 og 4/5) lupusnefritt.
 • Metodevarsel: ID2022_011 Mitapivat til behandling av pyruvatkinasemangel.
 • Metodevarsel: ID2022_012 Kasirivimab og imdevimab til behandling og forebygging av covid-19 hos pasienter fra 12 år.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

 • Forslag: ID2022_001 Individuell jobbstøtte (IPS) til behandling av moderate til alvorlige psykiske lidelser, også med komorbiditet ruslidelser.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2021_053 Abrocitinib (Cibinqo)til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
 • ID2020_087 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med hypometylerende agens (HMA) til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for intensiv kjemoterapi.
 • ID2021_017 Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling hos voksne pasienter som har utilstrekkelig kontrollert hypereosinofilt syndrom uten en identifiserbar ikke-hematologisk sekundær årsak.
 • ID2019_137 Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med pomalidomid og deksametason for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert lenalidomid og en proteasomhemmer, og som har påvist sykdomsprogresjon ved siste behandling.​

Andre saker

 

 • Digital hjemmeoppfølging - oversikt over initiativ og videre håndtering i Nye metoder, se sak 014-22.
 • Rekruttering av fageksperter fra de regionale helseforetakene til metodevurderingsarbeid – forslag til ny rutine, se sak 015-22.
 • Status for arbeid med prosjektet «Kriterier for hvilke metoder, andre enn legemidler, som skal prioriteres for vurdering i Nye metoder på nasjonalt og lokalt nivå», se sak 016-22.
 • Publisering av metodevurderinger i påvente av prisnotat, se sak 018-22. 
 • Arbeidsgruppe for legemidler ved Covid-19 i spesialisthelsetjenesten. Orientering fra møter med arbeidsgruppen, se sak 019-22.


Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no